Våra elpriser

Mölndal Energi och miljön

 

Elområden

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra olika elområden. Anledningen var den sneda fördelningen mellan produktion och förbrukning. Mycket av elproduktionen finns i norra Sverige medan merparten av förbrukningen finns i mellersta och södra landet. Samtidigt finns det begränsningar i elnätet som gör att det ibland uppstår problem med överföringen från norr till söder. För att klara överföringen av el inom landet har man ibland valt att begränsa exporten till utlandet. Det strider mot EU:s konkurrensregler. Genom att dela upp Sverige i fyra olika områden kommer man inte längre att ha det problemet.

Vad innebär detta för dig som kund?

Uppdelningen innebär att Sverige inte längre kommer att ha ett gemensamt elpris. Detta kommer framför allt att märkas i det som kallas Elområde 4 och som betyder den sydligaste delen av Sverige (gränsen går ungefär mellan Falkenberg och Oskarshamn). Där kommer priset att bli dyrare än i resten av landet. Det gäller både rörligt och fast pris. Det område som påverkas minst är Elområde 3 där till exempel Mölndal och Göteborg ligger. I Elområde 1-2 blir priset troligtvis något lägre jämfört med idag.

www.elomraden.se och www.natomrade.se kan du snabbt och enkelt se vilket elområde du bor i.

Vad händer med ditt nuvarande avtal?

Om du har en anläggning i Elområde 4 och har tecknat ett fast privatavtal innan 2011-11-01 kommer du att få ett tillägg på 6,25 öre/kWh inkl moms på ditt pris för resten av avtalsperioden. Företagsavtal kan hanteras på olika sätt  - kontakta någon av våra säljare för mer information.

Du som har en anläggning i Elområde 1, 2 eller 3 och har tecknat ett avtal om fast pris berörs inte alls. Ditt pris kommer att förbli detsamma under hela avtalsperioden. Detta gäller både privat- och företagsavtal.

Svenska Kraftnät och Svensk Energi har mer information

Svenska Kraftnäts hemsida kan du läsa mer om varför man har valt att dela in landet i olika områden samt se en förteckning över vilka nätområden som tillhör vilket elområde. Läs även deras pressmeddelande. En karta över var gränserna går hittar du här. Även Svensk Energi har en sida om elområden.