M�lndal Energi
M�lndal Energi

FJÄRRVÄRMEPRISER

Fjärrvärme är ett bra val om du vill minska din miljöpåverkan samt även ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ.  Vår prismodell baseras på säsongspris, där priset är lägre när värmen är billig att producera – och vice versa. Syftet är att öka incitamenten att använda sin energi klokt. I snitt använder våra kunder 25 procent av sin energi under april till september och resterande under den kalla tiden.

Samtliga priser är inklusive skatt och moms.
Prislista fr o m 2016-01-01

För att fastigheten ska kunna anslutas till Mölndal Energis fjärrvärmenät måste den ligga i Mölndal. Det går att välja mellan tre alternativ vid installation av fjärrvärme, ju högre summa som investeras i början desto lägre blir driftskostnaden och tvärtom. Alternativen kallas Villa1, Villa 2 och Villa 3. Efter 11 år går Villa 1 automatiskt över till Villa 3. Vill du byta alternativ betalar du mellanskillnaden med avdrag för det antal år du varit kund. För mer info se: Bytesvillkor fjärrvärmepaket 
Här kan du ta del av mer prisinformation och se en kostnadsjämförelse beroende på vilket alternativ du väljer och beroende på hur mycket energi du använder.

Anslutning
Varje anslutning offereras specifikt då priset avgörs av hur långt det är till huvudledningen och hur byggförhållandena ser ut.
Ett exempel: om minst fem fastigheter ansluts samtidigt vid en gatusträckning upp till hundra meter, mätt från huvudledningen till sista hus blir priserna följande:

Villa 1-abonnemang: 16 700 kr
Villa 2-abonnemang: 47 500 kr
Villa 3-abonnemang: 66 500 kr
Priserna inkluderar komplett installation och anslutning, men inte grävarbeten eller återställande på egna tomtmarken.
ROT-avdraget kan användas.

Mölndal Energi erbjuder även fjärrvärme märkt Bra Miljöval. För vår Bra Miljöval-värme betalar du ett tillägg på energipriset med endast 2,5 öre/kWh inklusive moms. Här kan du läsa mer om Bra Miljöval värme.

Rätt till förhandling, medling och uppsägning
Är du som kund inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att framställa en begäran om förhandling med Mölndal Energi. En sådan framställan skall göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya priset. 
 
Om förhandlingen inte leder fram till en överenskom­melse mellan dig och Mölndal Energi om det nya fjärrvärmepriset kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling skall ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Mölndal Energi meddelat att förhandlingen avslutats.
 
Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset, har du rätt att göra det senast två månader från den dag du underrättats om det nya priset. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya fjärrvärmepriset.

Om du begärt förhandling avseende det nya fjärrvärmepriset, och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Mölndal Energi meddelat dig att förhandlingarna avslutats.

Om du har ansökt om medling avseende det nya fjärrvärmepriset, och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnas utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut.

Om du säger upp avtalet till följd av det nya fjärrvärmepriset, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

 

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme konsument