Nära och enkelt med passion för miljön

DINA RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT

Dina rättigheter som konsument finns beskrivna i ellagen. Detaljerna kan du se här nedan. Vi beskriver också hur du ska gå tillväga om du har klagomål eller är missnöjd med Mölndal Energi. 

Vad kan du göra om du är missnöjd eller har klagomål?
Ta kontakt med vår kundservice via mail eller telefon. I de allra flesta fall kan vi lösa problemet tillsammans. Om du ändå inte blir nöjd finns tre instanser dit du kan vända dig. Ditt ärende kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), allmän domstol (tingsrätt) eller Energimarknadsinspektionen. Det finns även en av regeringen utsedd kontaktpunkt, Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag, läs mer på www.konsumenternas.se . Energimarknadsbyrån har en styrelse som är tillsatt av Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energigas Sverige, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Konsumenten kan vända dig till ARN för att pröva tvister mellan konsument och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten.

ARN rekommenderar en lösning av tvisten.

ARN prövar även tvister om skadestånd mellan fysiska personer och juridiska personer eller enskilda näringsidkare, om den fysiska personens anspråk på skadestånd helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens ansvarsförsäkring och skadan inte uppkommit i samband med den fysiska personens näringsverksamhet.

ARN rekommenderar en lösning av tvisten.

Konsumenten kan därutöver vända sig till ARN för att få information om nämndens praxis.

Mer information om Allmänna reklamationsnämnden finner du på www.arn.se.

Energimarknadsinspektionen

Konsumenten kan vända sig till Energimarknadsinspektionen för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet.

Konsumenten kan också vända sig till Energimarknadsinspektionen med en anmälan om att elnätsföretaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. Om konsumenten har ett intresse i saken ska Energimarknadsinspektionen fatta ett beslut i ärendet inom två månader från att anmälan kom in till myndigheten. Beslutet innebär en bedömning av om Energimarknadsinspektionen ska gå vidare med ärendet inom ramen för den vanliga tillsynsverksamheten.

Därutöver prövar Energimarknadsinspektionen tvistar om kostnad för mätning och beräkning av överför i uttags- och inmatningspunkter, ersättning för inmatning av el samt nättariffer för mindre produktionsanläggningar.

Mer information om Energimarknadsinspektionen finner du på www.ei.se.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen  

11 kap. 2 § ellagen ger konsumenten en rätt att inte drabbas av avtalsvillkor
som strider mot 11 kap. ellagen och som är till nackdel för konsumenten.

11 kap. 3-6 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i samband med
avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott.
Rättigheterna innebär att elnäts- och elhandelsföretagen enbart har rätt att
avbryta överföringen av el under vissa särskilt angivna omständigheter och i
enlighet med iakttagande av angivna rutiner.

11 kap. 7 § ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om avbrytande av
överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de
fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att
få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.

11 kap. 8-12 §§ ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om skadestånd
vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning
för skada i de fall avbrytande av överföringen av el sker och elnäts- eller
elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och
7 §§ ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §§, gäller även om
konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen
försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från
elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens
försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till
sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom
elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till
ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall
samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa
fall jämkas. Konsumentens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det
att skadan inträffade.

11 kap. 13 § ellagen ger konsumenten rätt till ett avtal med
elhandelsföretaget. Avtalet ska innehålla viss information som konsumenten
ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har
konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen,
med den skillnaden att konsumenten inte måste få den informationen innan
avtalet ingås eller bekräftas.

11 kap. 15 § ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det
betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till
elhandelsföretaget. Om elnäts- eller elhandelsföretaget erbjuder
förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas
på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).

11 kap. 16 § ellagen ger konsumenten en rätt att av elhandelsföretaget
informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska
också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet.
Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter
att elhandelsföretaget skickade meddelandet till konsumenten.

11 kap. 17 § ellagen ger konsumenten en rätt att få information från
elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första
fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen
ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

11 kap. 18 § ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och
elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur
konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål samt vilka organ
konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning.
Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat
sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband
med fakturor.

11 kap. 19 § ellagen ger konsumenten rätt att byta elhandelsföretag utan
kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget
inom sex veckor från det att leveransen upphörde.
 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!