Nära och enkelt med passion för miljön

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Det globala klimatet håller på att förändras. Som vi ser det finns det bara en väg att gå - vi måste också förändras. Miljöfrågor är något som vi på Mölndal Energi brinner för och arbetar mycket aktivt med. Det råder inga tvivel om att energiförsörjningen i framtiden måste bli klimatneutral och energieffektiv. Som kommunalt energibolag har vi ett stort ansvar. Det tar vi på största allvar.

 

Läs vår Hållbarhetsredovisning här.

 

Varje år tar vi fram ett utökat klimatbokslut där en systemsyn på de samhällsnyttor vi levererar tillämpas. Här tittar man inte bara på våra direkta utsläpp utan vidgar perspektiven och tittar på hela energisystemet och vilka effekter, både direkta och indirekta, som vår verksamhet får. Man tar också hänsyn till undviken klimatpåverkan. Genom samproduktion av värme och el i vårt kraftvärmeverk tar vi till vara på så gott som all energi som finns i bränslet. Bränslena som används är överblivna trärester från skogen så som grenar, toppar och bark samt returträ till exempel från gamla lastpallar. Det gör att elen och fjärrvärmen från Mölndal Energi är återvunnen och förnybar med väldigt låg miljöpåverkan. Sverige ingår i en nordeuropeisk elmarknad som är sammankopplad över landsgränserna. Det gör att Mölndal Energis verksamhet ger effekter långt utanför Sveriges gränser. Om Mölndal Energis produktion av värme och el skulle upphöra skulle det innebära ett behov av alternativ produktion för att tillgodose samhällets behov. Då dessa alternativ jämförs med vår produktion, blir det tydligt att vår verksamhet faktiskt innebär rejält minskade utsläpp av koldioxid; närmare 148 000 ton under 2017.

 

Hela det utökade klimatbokslutet hittar du här.

 

Vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 hjälper oss att systematisera vårt miljöarbete och säkerställer att vi följer lagstiftning och andra bindande krav. Vi bedömer vår miljöpåverkan sett till hela livscykeln och sätter kontinuerligt nya mål för att minimera negativ påverkan och förstärka den positiva påverkan vår verksamhet innebär.

 

Miljöpolicy för koncernen Mölndal Energi

Vi tillgodoser våra kunders behov av el, fjärrvärme, fjärrkyla och elöverföring med stort miljöengagemang. Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder. Vi följer självklart de lagar och krav som styr vår verksamhet och strävar ständigt efter att förebygga föroreningar. Vi är sparsamma med de resurser vi använder och försöker i möjligaste mån använda förnybara restbränslen som blivit över i andra verksamheter. Senast 1 jan 2019 har vi fasat ut alla fossila bränslen och är ett helt fossiloberoende företag.

 

Vi arbetar konsekvent för att miljöfrågorna ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vårt ledningssystem utgör organisationens ryggrad och hjälper oss med hur vi ska arbeta praktiskt, vi försöker ständigt uppdatera systemet så att vi kan uppnå ännu bättre miljöprestanda.

 

Vi ska åstadkomma största möjliga miljönytta i enlighet med följande riktlinjer:

 

  • - Minimera mängden icke förnybart bränsle i vår produktion
  • - Optimera vår energi- och resursanvändning
  • - Öka försäljningen av fjärrvärme
  • - Enbart sälja förnybar el
  • - Undersöka nya användningsområden för vår aska
  • - Minska negativ miljöpåverkan från våra och våra leverantörers transporter
  • - Ställa särskilda miljökrav vid miljökritiska inköp

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!