Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Elnät > Producera egen el

PRODUCERA DIN EGEN EL - MIKROPRODUKTION

 

Hur går man tillväga?

• Inför ditt köp av utrustning
Du har som elnätskund möjlighet att installera egen elproduktionsutrustning upp till 43,5kW om du har max huvudsäkring på 63A, utan att betala särskilda avgifter till ditt elnätsbolag och du kallas då för mikroproducent. Anslutningen av produktionen skall ske i samma punkt som uttaget för konsumtion.
 
Om du har en huvudsäkring över 63 A men en elproduktionsutrustning under 1500 kW, kallas du för mindre elproducent. När du är en mindre elproducent kommer Nätbolaget att ta ut en mindre avgift för att hantera mätning och insamling. Anslutningen av produktionen skall ske i samma punkt som uttaget för konsumtionen.

Den som tecknar elnätsavtal för produktionen skall också vara den som tecknat elnätsavtalet för konsumtionen. Avtalstecknaren måste dessutom vara registrerad för F-skatt hos skattemyndigheten. Nätbolaget är skyldigt att rapportera producerad energivolym till skatteverket. Se vidare www.skattemyndigheten.se
 
• Kontakta ditt nätbolag
Du bör på ett tidigt stadium ta kontakt med ditt elnätsbolag och tala om att du funderar på att ansluta produktion till elnätet. I vissa fall kan nätbolaget behöva förstärka elnätet för att kunna ta emot elproduktionen, vilket innebär att anslutningen inte kan ske omedelbart. Kostnaden för denna förstärkning kommer att debiteras kunden. Dessutom behöver nätbolaget försäkra sig om att produktionsanläggningen inte medför några störningar i elkvalitén.

• Ansök om bygglov, bidrag för installation av solenergianläggning
Bygglov för solceller kan krävas. Ta kontakt med din kommun för mer information.
För möjlighet till bidrag, se boverkets hemsida. www.boverket.se

• Anlita behörig installatör
Installation av produktion är behörighetskrävande arbete. Kontakta en elinstallatör/elektriker. Denne ombesörjer sedan installationen och kontakten med elnätbolaget.

• Vi monterar din nya elmätare
För att kunna mäta både det som produceras krävs antingen ett mätarbyte eller en omställning av mätaren. Detta gör vi kostnadsfritt för mikroproducenter och med en mindre avgift för de som blir mindre producenter. Mätaren byts eller ändras efter att färdiganmälan inkommit till nätbolaget.
 
• Teckna elnätsavtal samt elhandlare
Det är viktigt att du tecknar ett elhandelsavtal för att du skall få ersättning för den el du producerar. Du får även en ersättning av Mölndal Energi Nät AB i form av nätnyttan, se mer i vår prislista.

• Begär skattereduktion och elcertifikat för din egen producerade el
Om du är mikroproducent har du rätt att begära skattereduktion, läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.  För information om elcertifikat kan du läsa mer på energimyndighetens hemsida

Den mikroproducent som är helkund hos Mölndal Energi AB får också betalt för sina genererade elcertifikat. Priset är 75 kronor per elcertifikat för 2018. 1 MW energi producerad ut till nätet motsvarar ett elcertifikat.   
 
Blankett för anmälan om Mikroproduktion finns här.
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!