Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärme och yttre miljö > Primärenergi

PRIMÄRENERGI

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som el, fjärrvärme och andra energislag har måste man tänka på hur mycket primärenergi som använts. Då räknar man med hur mycket energi som gått åt vid utvinning, transporter, omvandling med mera. Primärenergi ger en helhetsbild av den totala energianvändningen.

När man pratar om energiförbrukning idag så pratar man oftast om den energin som används INUTI ett hus. Men det är bara toppen på ett isberg eftersom det bara är en del av den energi som faktiskt används. Primärenergi är jungfrulig energi  som finns som naturresurser (t.ex. råolja, sol, vind, skog) och som inte har omvandlats av människan till någon ny form av energi (t.ex. bensin, elektricitet eller fjärrvärme). Om man till exempel tittar på elen så försvinner en del av energin på vägen till din elmätare, man kan säga att det går åt energi när man bearbetar energi. Solfångare måste omvandla solenergin, träd måste huggas ner och transporteras till pannan och sen eldas, kol måste brytas, transporteras och eldas. Det är bara en del av den ursprungliga energin som blir sådan energi som vi kan nyttja.

Primärenergi är den totala energimängd som går åt för att producera  energin, från utvinning av själva energiråvaran till levererad nyttighet. 
Från vaggan till graven!

Primärenergi

Nyttogjord energi från sådana processer som inte har någon alternativ användning (s.k. spillflöden) belastas inte med någon primärenergianvändning, i dessa fall bär huvudprodukten från processen hela primärenergiutnyttjandet. Nyttiggjord energi från dessa spillflöden får på så vis ingen eller en mycket låg primärenergianvändning. Ett exempel på detta är t.ex. fjärrvärme från förbränning av avfall, restprodukter från skogen eller restvärme från industrier.

Förhållandet mellan primärenergianvändning och slutanvänd energi kallas primärenergifaktor och används för att beräkna det totala energiresursbehovet för en viss mängd slutanvänd energi.  Faktorerna för olika bränslen och energiformer fastställs som kvoten mellan tillförd primärenergi och nyttogjord energi. Om t.ex. 100 MWh slutlig elanvändning kräver 250 MWh energi inklusive utvinning, transport, omvandling och distribution så är primärenergifaktorn alltså 2,5. Primärenergifaktorns storlek bestäms generellt av hur stora förlusterna är vid utvinning, transporter, omvandling och distribution samt vilken energibärare/energislag som analyseras. Olika energislag och olika bränslen kräver helt enkelt olika mycket primärenergi.

Vilken energiform kräver minst?
Några exempel på faktorer som används redovisas nedan. Här är det framförallt systemet från energikällan (t.ex. skogen eller oljekällan) till grinden vid energianläggningen som redovisas. Detta betyder att om man som vi använder mycket skogsflis gjorda av restprodukter från skogen för värme- och elproduktion i fjärrvärmesystemet så skall alltså den totala åtgången skogsflis hos Mölndal Energi multipliceras med 0,03 för att få den totala primärenergiresursen.  Summan dividerar man sedan med mängden producerad energi för att ta hänsyn till hur effektiv vår anläggning är och få fram just vår fjärrvärmes primärenergifaktor.

Kol= 1,15*
Olja= 1,11*
Grot/skogsflis= 0,03*
Torv= 1,01*
Bensin/Diesel= 1,09*

EL, marginalel Norden= 2,5**
Fjärrvärme från Mölndal Energi= 0,3***

Saker och ting är inte alltid som det ser ut. Primärenergianvändning ska vägleda vid val av den effektivaste energikällan:

Vilken av byggnaderna är energieffektivast?
Köpt energi: 75 kWh/m2 35 kWh/m2
Uppvärmning: Fjärrvärme (från Mölndal Energi)               Värmepump (med Nordisk marginalel)
Primärenergi 23 kWh/m2 88 kWh/m2

Det höga värdet på elen ovan motiveras av hur elproduktionen ser ut i ett Nordiskt perspektiv, vilket det svenska elsystemet är en del av. Den utgör marginalelen vilket ska användas vid nya investeringsbeslut. Det blir ofta många diskussioner om vilket värde man ska använda på elen och vilket perspektiv man ska ha. Köper man produktionsspecifik el, tex el märkt med Bra Miljöval, blir primärenergifaktorn mycket lägre. Men oavsett hur ”fin” el man har så kan man inte komma ifrån att just el kan användas på annat håll i Norden (eller rentav Europa) och där göra större nytta, fjärrvärmen i Mölndal kan bara användas regionalt och bör därför nyttjas där så är möjligt.

Ur primärenergisynpunkt är det alltså viktigare att spara el än fjärrvärme.****
Rätt energiform ska användas på rätt plats
El ska användas till det (enbart) el är bra på. Till exempel: belysning, driva elmotorer, datorer m m. El ska helst inte användas för att tillverka ljummen luft, det är primärenergi-slöseri!

*  Miljöfaktaboken
**  Regeringskansliets energieffektiviseringsutredning 2008
*** Fjärrvärmen i Mölndal med 2012 års bränslemix

 

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!