M�lndal Energi

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader med fjärrvärme från Mölndal Energi

 

Att miljöcertifiera byggnader blir allt vanligare och vi får många frågor om hur vår fjärrvärme lever upp till kraven i de olika systemen. Nedan har vi samlat information om de 3 vanligaste certifieringssystemen: Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett energi- och miljöklassningssystem baserat på svenska förhållanden och lagar. Bedömningen för system sker inom tre områden: energi, innemiljö samt material och kemikalier. För certifieringen finns betygen brons, silver eller guld. Valet av uppvärmningsform påverkar Indikatorn ”andel av energislag” som värderar energianvändningens ursprung. 

 

Genom att välja Mölndal Energis fjärrvärme är förutsättningarna mycket goda för att uppnå Guldnivån i byggnaden. Nedan redovisas resultaten per miljökategori enligt hur vi tolkar miljöbyggnads beräkningsregler.

 

 

Fördelning per Miljökategori, år 2015

Fjärrvärme från Mölndal Energi

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Andel %

 

95,8%

-

4,2%

 

 

BREEAM

BREEAM är ett internationellt miljöbedömningssystem som bedömer miljöaspekter inom bland annat energianvändning, transporter, materialval och vattenhushållning. Fjärrvärmen bidra med poäng utifrån aspekten Ene 5 som handlar om Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp. Syftet med aspekten är att minska utsläpp av växthusgaser genom att utnyttja lokalt producerad energi från förnybara källor. BREEM godkänner ett antal ”lågkoldioxidtekniker” där vår fjärrvärme räknas in. Detta genom att koldioxidutsläppen från fjärrvärmen är mindre jämfört med en värmepump ansluten till nordisk elmix med en produktionseffekt på COP 2,5.

 

 

Energikälla

CO2-utsläpp (g/kWh)

Treårsmedelvärdefjärrvärme (2013-2015)

33,9

Ref fjärrvärme BREEAM-SE

(Värmepump med COP 2,5)*

134,6

*Beräkning utifrån residualmixen för 2015, dvs. 336,39 dividerat med 2,5

 

LEED

 

LEED är ett amerikanskt certifieringssystem för byggnader som omfattar och tar hänsyn till flera olika faktorer som val av plats, vattenanvändning, energianvändning, materialval, innemiljö m.m. I klassningssystemen LEED New Construction och Core & Shell påverkar fjärrvärmesystemet poängmässigt aspekten EA Cr 1 Optimize Energy System, byggnadens energiprestanda. För att räkna ut energiprestandan jämförs kostnaden för energianvändningen i den projekterade byggnaden (proposed building) mot ett referens hus (Baseline building). Mölndal Energis fjärrvärme ger goda förutsättningar för att komma upp i höga nivåer i LEED.

 

 

Poängberäkning enligt “Treatment of Scandinavian District Energy Systems” för fjärrvärmen i Mölndal 2014

CO2/kWh

Primärenergifaktor

Totalpoäng

Performancefactor

26,6 = 1 p

0,06 = 1 p

2 p

A+=0,5

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email: