M�lndal Energi

MILJÖVÄRDERING AV EL

Det finns många olika metoder för miljövärdering av el och resultaten kan skilja sig mycket. Tyvärr är det inte möjligt att endast använda en metod. Beroende på vilken situation man befinner sig i behöver man använda olika metoder för att miljövärderingen så långt det är möjligt ska avspegla förväntade/verkliga effekter i elsystemet.

Vid förändrad elanvändning
När man gör en konsekvensanalys av en framtida förändrad elanvändning eller när man ska analysera en redan konstaterad förändring i elanvändningen, bör man använda marginalel i sin värdering. Marginalel är den el som försvinner/tillkommer i elsystemet vid en förändrad användning. I dagsläget är det el producerad med kolkraft som utgör marginalelen, den är dyrast att producera och det är alltså den som först fasas ur systemet om energiförbrukningen minskar. El producerad med kolkraft släpper ut ca 900 g CO2/kWh, som alltså kan sparas in om elanvändningen minskas. Nedan kan du se hur det nordiska elsystemet ser ut och hur mycket det kostar att producera el med de olika produktionsslagen.

Det nordiska elsystemet där kolkraft utgör marginalel

Vid fördelning av ansvar för emissioner

Om man är ute efter att fördela ansvar för utsläpp mellan olika aktörer, tex vid miljöredovisning eller beräkning av miljöprofil bör man använda medelel i sin värdering. Medelel är helt enkelt de totala utsläppen fördelade på alla enskilda aktörer och deras energiförbrukning. Vi har idag en Nordisk elmarknad och den nordiska medelelen släpper ut 110,7 gram CO2/kWh. Om man som kund gjort ett aktivt val och köper el märkt med Bra Miljöval är medelelen 0,7 gram CO2/kWh.

Genom att köpa el märkt med Bra Miljöval minskar man sin miljöpåverkan men det allra bästa är att minska sin elförbrukning, oavsett vilken typ av el man köper är det marginalel som man sparar in vid minskad förbrukning vilket gör att den bästa elen är den sparade.

Exempel:
Du som kund köper el av oss där utsläppen redovisas som 110,7 gram per kilowattimme. Sedan gör du en förändring som minskar din elförbrukning, du kommer då inte att minska utsläppen med 110,7 gram per kilowattimme, utan med 900 gram per kilowattimme eftersom just kolkraftselen är den som fasas ur systemet då det är marginalelen. Förändringen i elanvändning kommer inte att innebära någon verklig förändrad produktion bland vattenkraften, kärnkraften, vindkraften eller den biobränsleeldade elproduktionen. Kolkraften är dyrast att producera och det är där produktionen förändras om efterfrågan på el förändras.

I rapporten miljövärdering av el ur ett systemperspektiv  gjord av bla Jenny Gode, IVL Svenska miljöinstitutet, kan du läsa mer.
 

Namn:

Ämne:

Email: