M�lndal Energi

VÅRA MILJÖMÅL 2015

• Alla elleveranser till kund kommer från förnybara energikällor.
• > 4 GWh fjärrvärme nyansluts 2017
• Ledningssystemet enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001 ska hållas uppdaterat
• Särskilda krav på produkter vid miljökritiska inköp
• Samtliga lastbilar som levererar bränsle ska klara krav motsvarande kraven för miljözon
• Minska andelen oförbränt material i askan.
• Kunna köra Kraftvärmeverket med ”målade brädor” 2018-08-31
• Fossiloberoende företag senast 2018-12-31, dvs inga fosslia bränslen.
• Informera och utbilda om fjärrvärmens miljönytta och Mölndal Energis fantastiska klimatbokslut
• Erbjuda en sorptiv kyl-lösning under 2017

Mölndal Energi spelar en viktig roll och är en del av lösningen. Vårt arbete är en förutsättning för att kommunen, Mölndals Stad, ska nå uppsatt mål om att begränsa miljöpåverkan, och för att även Sverige och EU i sin tur ska nå sina klimatmål. Sveriges riksdag har antagit visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nedan kan du se den röda tråd som leder från EU hela vägen ner till Mölndal Energi.

EU:s miljömål: Minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020 jämfört med 1990 års nivåer.
Sveriges miljömål: Minska utsläppen från den icke handlande sektorn med 40 procent år 2020  jämfört med 1990 års nivåer.
Mölndals miljömål: Minska utsläppen av koldioxid med 30 % fram till 2015 jämfört med 1990 års nivåer.

Mölndals stad har som mål att minska koldioxidutsläppen i Mölndal med 30% fram till år 2015. För att lyckas med detta är kommunens handlingsplan bland annat att:
• Avveckla olja som uppvärmningskälla - ytterligare 150 000 m2 ska anslutas till fjärrvärmenätet
• Bygga Riskulla kraftvärmeverk så att förnyelsebara bränslen utgör minst 80 % av den totala tillförda energin. 

Namn:

Ämne:

Email: