Hur hanterar vi dina personuppgifter?

På Mölndal Energi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Informationen på den här sidan beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Här hittar du också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vilka uppgifter som vi har lagrat om dig beror främst på vilken/vilka av våra tjänster eller produkter som du har eller har haft hos oss.

Integritetspolicyn gäller för dig som är kund, besökare i våra lokaler/anläggningar, leverantör, konsult, samarbetspartner eller annan intressent som vill komma kontakt med Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Vår koncern består av moderbolaget Mölndal Energi AB och dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB.

Mölndal Energi AB, org. nr 556488-8518 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör all verksamhet utom elnät.

Mölndal Energi Nät AB, org. nr 556509-4587 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör elnät.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Personuppgifterna som samlas in och behandlas av Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB är främst nödvändiga för att vi skall kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund, leverantör, konsult eller samarbetspartner. Vi behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföring, kundundersökningar, profilering och affärsutveckling.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Insamlingen sker på olika sätt - exempelvis om du fyller i ett formulär på vår webbplats, skickar ett e-postmeddelande, chattar eller kontaktar oss per telefon. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån din energianvändning och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vi samlar också in adressuppgifter när du har anmält att du ska flytta.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 3. Uppgifter om profilering för anpassad målgruppskommunikation och målgruppsanalys.
 4. Om du tecknar elavtal via någon av våra samarbetspartners (till exempel Elskling med flera) får vi nödvändiga uppgifter från dem för att vi ska kunna ingå ett elavtal med dig.

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandlingen?

Anhörig till anställda
Vi behandlar kontaktuppgifter till våra anställdas anhöriga som namn och telefonnummer. Ändamål med behandlingen är att kunna nå anhöriga i händelse av akuta omständigheter eller andra relevanta situationer som rör den anställde. Behandlingen av dessa personuppgifter grundar sig på rättsliga grunden berättigat intresse. Kontaktuppgifter kommer att behandlas under den period som den anställde är verksam inom företaget och kommer att raderas när anställningsförhållandet upphör.

Besökare
Vi behandlar personuppgifter som namn och telefonnummer för besökare som anländer till huvudkontoret. Ändamål med behandlingen är att säkerställa vilka som finns i byggnaden av säkerhetsskäl och i akuta situationer. Rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse och personuppgifterna raderas efter 30 dagar.

Kameraövervakning
Inom Mölndal Energi AB:s och Mölndal Energi Nät AB:s område och anläggningar förekommer kameraövervakning. Ändamål med behandlingen är att förebygga brott, olyckor och övervakning av produktion. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som videoinspelning på personer och registreringsskyltar är berättigat intresse. Personuppgifter raderas efter 14 dagar.

Kund
Behandling av kunduppgifter innefattar kategorier av personuppgifter som namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, kundnummer, ärendenummer, anläggningsuppgifter, förbrukning och kontouppgifter för betalningar. Den rättsliga grunden för behandlingen är att du ingått avtal med, eller lämnat samtycke till, oss. Dina personuppgifter sparas tills avtalet upphör eller samtycket dragits tillbaka. Dock kan kontaktuppgifter, såsom namn och telefonnummer, lagras av oss i upp till ett år efter att ditt avtal med oss har avslutats. Detta görs baserat på rättsliga grunden berättigat intresse för att använda uppgifterna i direktmarknadsföringssyften. Andra personuppgifter kan komma att sparas i sju år efter att avtal med oss slutat gälla som till exempel avtal för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.

Leverantörer, konsulter och samarbetspartners
Kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och befattning. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intressen för ändamålet att utveckla arbetsrelationer, ingå i ett avtal och administration. Uppgifterna som sparas hos oss lyder under olika lagar och förordningar, exempelvis arkivlagen eller bokföringslagen. Bokföringslagen kräver att vissa uppgifter finns tillgängliga i sju år efter att avtalet avslutats. Inaktuella personuppgifter raderas när samarbete upphör.

Potentiell ny kund eller webbplatsbesökare som tar kontakt med oss via hemsidan
Kategorier av personuppgifterna som kan behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, anläggningsuppgifter och beteendeprofil. Ändamålet med behandlingen är att potentiella nya kunder och utomstående behöver komma i kontakt med oss. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Personuppgifterna raderas efter att samtycke eller avtal avslutas.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig på bästa sätt delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som bland annat hjälper oss med:

 1. Betallösningar (utskrift och distribution av fakturor, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 2. Marknadsföring (utskrift och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 4. Tjänsteleverantörer (företag som hjälper till med förbättrad kundupplevelse och hantering av premier).
 5. Partners (företag som vi utformar erbjudanden tillsammans med).

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarigt innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Exempel på självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarigt gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB använder sig av Microsoft Corporation, Google och Hubspots molnlösning och det kan förekomma att dina personuppgifter överförs till tredje land. Vi använder oss av standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen för eventuell överföring av dina personuppgifter till tredje land.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Rätt till information
Om du är registrerad hos oss har du rätt att bli informerad kostnadsfritt om hur vi hanterar dina personliguppgifter. Du har rätt att veta ändamål och rättsliga grunden för behandlingen, samt hur länge sparas dina personuppgifter. Du har också rätt att veta vilka som kommer att ta del av dina personuppgifter, om dina personuppgifter överförs till tredjeland (utanför EU/EES), kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet och möjlighet att framföra dina klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Rätt till tillgång
Om du är registrerad hos oss har du rätt att få en kopia på uppgifter om kategorier av dina personuppgifter som behandlas, hur länge personuppgifterna sparas, hur de används, till vem personuppgifterna delas med och hur personuppgifterna har samlats in.
 
Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att kontakta den personuppgiftsansvarige för att korrigera eventuella fel i sina uppgifter. Registrerade har även rätt att lägga till nödvändiga och relevanta uppgifter som saknas, i enlighet med ändamålet för hanteringen av personuppgifterna.
 
Rätt till radering
Den registrerade har möjlighet att begära borttagning av sina personuppgifter under följande omständigheter:
 • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de ursprungligen insamlades för.
 • Om registrerade drar tillbaka sitt samtycke som var grunden för den lagliga behandlingen av personuppgifterna.
 • Om uppgifterna används för direktmarknadsföring och personen i fråga invänder mot att deras uppgifter hanteras på det sättet.
 • Om det inte finns rättslig grund för behandlingen.
 • Om behandlingen sker med rättsliga grunden myndighetsutövning eller berättigat intresse och avsaknad av berättigade skäl än den registrerade intresse.
 • Om borttagning av uppgifter är nödvändig för att följa en lagstadgad förpliktelse.
 • Barns personuppgifter som har samlats in när de har skapat en profil på sociala medieplattformar.
Rätt till begränsning av behandlingen
I vissa situationer kan de vars uppgifter är registrerade begära att användningen av deras personuppgifter ska minskas. Detta innebär att uppgifterna får en speciell markering, vilket begränsar framtida användning till endast vissa specifika ändamål.
 
Rätt att göra invändningar
Registrerade har möjlighet att göra invändningar när deras personuppgifter används i syfte att genomföra uppgifter som är av allmänintresse. Den registrerade har också rätt att göra invändningar när deras personuppgifter används i direktmarknadsföring.
 
Rätt till dataportabilitet

Personen som uppgifterna rör har rätt att ta med sig och använda sina personuppgifter i en annan tjänst. Detta gäller endast om behandlingen sker med rättsliga grunden samtycke eller för att uppfylla avtal. Endast de uppgifter som personen själv har tillhandahållit är berörda av denna rättighet.

Automatiserade beslut
Den registrerade har rätt att inte bli utsatt för beslut som endast baseras på automatiserade processer, som profilering, särskilt om dessa beslut kan leda till juridiska konsekvenser eller på annat sätt betydligt påverkar personen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Personuppgiftsansvariga nås genom vår kundservice eller via telefon, 031-86 65 40.

Mölndal Energis dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@molndalenergi.se.

Mer information om GDPR

För ytterligare och mer detaljerad information om dataskyddsförordningen (GDPR) så rekommenderar vi att besöka Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Du kan läsa ytterligare och mer detaljerad information om dataskyddsförordningen (GDPR) och lämna eventuella klagomål på IMY:s webbplats.


Senast uppdaterad 2024-04-04