Fjärrvärme och miljöpåverkan

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Som fjärrvärmekund gör du en viktig insats för klimatet. Mölndal Energis fjärrvärme framställs av förnybara restflöden som blir över på annat håll i samhället, såsom returträ från återvinningscentraler och bark från sågverk. Vår fossilfria el- och värmeproduktion ersätter andra sämre alternativ och minskar på så sätt användningen av fossila bränslen i samhället i stort. 
 
I vårt årliga klimatbokslut tittar vi på samtliga konsekvenser som vår produktion och leverans av fjärrvärme och el leder till; både negativa konsekvenser i form av utsläpp från förbränning och bränsletransporter och positiva konsekvenser i form av undvikna utsläpp på anat håll.
 
Under 2023 bidrog de enskilda fjärrvärmekunderna i Mölndal till klimatpåverkande utsläpp motsvarande:
 

- 60 kg CO2e/MWh värme

 
Läs klimatbokslutet här
 
Som fjärrvärmekund hos Mölndal Energi möjliggör du förnybar elproduktion på Riskulla kraftvärmeverk under kalla, mörka vinterdagar när elen behövs som mest. Dessutom avlastar du elnätet. Du gör alltså dubbel nytta för elsystemet och hjälper till att frigöra el till elektrifiering av transporter och industriprocesser.
 
Tillsammans möjliggör vi omställningen!

Fjärrvärmens miljövärden 2023

Mölndal Energi har under lång tid bedrivit ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att minska de fossila koldioxidutsläppen från vår produktion. Sedan 2019 är vi fossilfria i egen produktion av fjärrvärme och el. Mölndal Energis fjärrvärmenät är sammankopplat med Göteborg Energis nät. Under sommaren stänger vi ner vår anläggning och köper spillvärme från Göteborg medan vi vintertid levererar en del av vår värme till Göteborg Energis nät. 

De direkta produktionsutsläppen för den fjärrvärme som levereras till våra kunder (ofta kallat ”fjärrvärmens miljövärde”) redovisas nedan. I detta sätt att räkna inkluderas utsläpp i egna anläggningar, utsläpp från produktion och transport av det bränsle som används samt de utsläpp som uppstår vid produktion av den fjärrvärme som köps från Göteborg Energis fjärrvärmenät.

Fjärrvärme

Ordinarie fjärrvärmeleverans under 2023 gav upphov till totalt: 

19,6 gram CO2e/kWh

14,8 g CO2e/kWh kom från förbränningen och ytterligare 4,8 g CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränslen.

En mycket låg primärenergifaktor på 0,01 visar fjärrvärmens höga resurseffektivitet.

100 procent av tillförd energi bestod av förnybar eller återvunnen energi.

Observera att värdena är preliminära och kan komma att ändras.

Biovärme

Mölndal Energi erbjuder även fjärrvärmeprodukten Biovärme till företagskunder. 2023 års leverans av Biovärme gav upphov till totalt:

7,6 gram CO2e/kWh

2,8 g CO2e/kWh kom från förbränningen och ytterligare 4,8 g CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränsle.

En mycket låg primärenergifaktor på 0,02 visar fjärrvärmens höga resurseffektivitet.

100 procent av bränslet var förnybart.

Observera att värdena är preliminära och kan komma att ändras.

Varifrån kommer bränslet?

Ursprungsland för fasta bränslen som använts i Mölndal Energis egna anläggningar:

76 % Sverige
15 % Lettland (energived)
6 % Skottland (energived)
3 % Norge (RT-flis och trädgårdsavfall)