Ett prisvärt alternativ

Vad kostar fjärrvärme och hur fungerar vår prismodell?

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärme är ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med mycket liten miljöpåverkan om den produceras från förnybara energikällor. Vår prismodell är ett resultat av en kontinuerlig kunddialog. Modellen baseras på den faktiska energianvändningen, allt för att du lättare ska kunna förstå och påverka dina kostnader.

Vi arbetar aktivt tillsammans med våra kunder för en smartare energianvändning. Det vinner alla på. Vår prismodell innebär att du som sparar energi, har en jämn förbrukning och effektiv anläggning betalar mindre.

Är min anläggning effektiv?

Med effektiva anläggningar blir hela fjärrvärmenätet ännu mer effektivt. Då kan också priserna hållas nere på lång sikt. Gör följande kontrollberäkning för att avgöra om din anläggning är effektiv:

(Energi i kWh)/(Flödet i m³)

Blir resultatet större än 50 är din anläggning effektiv.

Vi hjälper gärna till att förbättra effektiviteten i din anläggning.

Prata med en specialist om fjärrvärme

Genomsnittlig årsförbrukning

För dig som har ett flerbostadshus med fjärrvärme, så här ser den genomsnittliga årsförbrukningen ut uppdelad per månad.

Årsförbrukningens storlek kan skilja sig åt, men förbrukningsprofilen ser i de flesta fall liknande ut. I grafen nedanför ser du en jämförelseprofil över hur energiförbrukningen fördelar sig per månad för två typfastigheter. Ett så kallat Nils Holgersson hus men en årlig energiförbrukning på 193 MWh och en flerbostadshusfastighet med en årlig energiförbrukning på 1000 MWh.

förbrukning flerbostadshus mwh-1

 

Mölndal Energi är medlem i Prisdialogen 

Vi arbetar aktivt med att stärka förtroendet hos våra kunder genom en nära kunddialog. Därför är vi medlemmar i Prisdialogen, vilket innebär att prisändringar görs i dialog med våra kunder.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Vi är även medlemmar i Klimatdialogen, som syftar till att vi tillsammans med våra fjärrvärmekunder jobbar för ett mer hållbart samhälle.

Beskrivning av prisdialogen (pdf) 

Prisjustering fr.o.m. 1 januari 2024

Det senaste året har vi sett en ökad efterfrågan på biobränsle samtidigt som vi gått in i en lågkonjunktur. Detta har lett till kraftigt ökade bränslepriser som vi inte ser kommer sjunka den närmsta tiden. Med anledning av detta kommer vi att höja vårt pris för fjärrvärme med i genomsnitt 7 procent för 2024. Prisändringen görs på nätpriset medan flödespriset och energipriset hålls oförändrat.