Privacy policy Watter

Integritetspolicy Watter

Mölndal Energi AB (nedan kallad ”vi”) är måna om att skydda din integritet. Det är viktigt för oss att du är medveten om vilken information vi samlar in om dig, hur den samlas in och hur vi använder dina personuppgifter i samband med din användning av Watter (nedan kallad "tjänsten"). Denna integritetspolicy förklarar just detta. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder tjänsten. Genom att använda tjänsten accepterar du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Personlig information som vi samlar in

Information som du ger oss. Vi tar emot och lagrar all information som du ger oss. Vi samlar till exempel in personlig information såsom ditt namn, adress, mobilnummer och e-postadress när du registrerar ett användarkonto i tjänsten. Viss information kan också ha givits till oss innan du registrerade dig i tjänsten på grund av ditt kontraktsförhållande med oss. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss om ditt hushåll, till exempel uppvärmningstyp, bostadsyta och liknande. Du kan välja att inte ge oss viss information, men då kanske du inte kan registrera ett konto eller använda alla funktioner i tjänsten.

Information vi samlar in om dig. När du använder tjänsten kan vi samla in information om ditt hushåll från din elmätare, sensorer och enheter som är anslutna till tjänsten eller information som begärs för tjänsten. Information som samlas in från sådana källor kan innehålla information om din elförbrukning, typ av hushåll, postnummer och lokalisering av leveranspunkt samt information om temperatur. Vi kan också samla in information om din användning av tjänsten, t.ex. hur du använder tjänsten, inklusive svarstider och inställningar på sidan.

Vad vi gör med din personliga information

Vi behandlar personuppgifter för följande syften och baseras på följande rättsliga grunder:

  • För att registrera ditt konto. Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa ditt användarkonto. Den rättsliga grunden för denna behandling (d.v.s. varför databehandlingen är nödvändig) är att ingå ett kontraktsförhållande med dig angående tjänsten.
  • Att tillhandahålla tjänsten till dig. Vi kommer att behandla data relaterade till ditt hushåll och elförbrukning för att ge dig information och analys om din elanvändning. Den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.
  • För att kommunicera med dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka varningar eller servicemeddelanden om din elanvändning. Vi kan också använda dina data för att skicka viktig information om tjänsten till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och berättigat intresse. Om du inte vill ta emot sådana varningar eller meddelanden kan du stänga av dessa aviseringar i dina kontoinställningar.
  • För att utveckla och förbättra tjänsten. Vi kan använda aggregerad och icke-personlig information (inte relaterad till dig specifikt) för att utveckla och förbättra tjänsten, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och statistiska ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och berättigat intresse.

Information vi delar

Vi kan överföra till eller dela dina personuppgifter med våra leverantörer och underleverantörer för att kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter till dig och för andra syften såsom beskrivs i denna integritetspolicy. Våra leverantörer och underleverantörer är inte auktoriserade av oss att använda eller avslöja dina personuppgifter förutom vid behov för att kunna utföra tjänster på å våra vägnar eller för att uppfylla juridiska krav.

Dessutom kan vi lämna ut information om dig om vi är skyldiga att göra detta genom lag eller juridisk process, eller till brottsbekämpande organ efter en lämplig begäran.

Observera att vi inte kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES.Uppgifterna kan dock, i vissa situationer, överföras till och behandlas i en destination utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. I sådana fall kommer vi att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och att de har en tillräcklig skyddsnivå jämfört med och i linje med åtminstone den skyddsnivå som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi spara endast dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, det vill säga så länge du har ett aktivt konto för användning av tjänsten. Vi kan dock spara dina uppgifter under en längre period om vi är skyldiga att göra det genom tillämpliga lagstadgade lagringsperioder. 

Cookies

Liksom många företag använder vi "cookies" och liknande tekniker. Cookies och liknande används bara för att spara dina kontoinställningar (t.ex. platsinställningar, e-post, lösenord eller aviseringar) och för att spåra din användning av tjänsten, för att få en bättre bild av hur vi kan förbättra tjänsten.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kostnadsfri kopia. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter om dig och du kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Du kan också invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad. Observera att begränsning eller radering av personuppgifter kan leda till att vi inte kan tillhandahålla tjänsten till dig. Du har också rätten att ta emot dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och få informationen överförd till en annan part som ansvarar för databehandling.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och för att skydda dem mot åtkomst från obehöriga personer. Vi granskar regelbundet vår säkerhetspolicy för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan med jämna mellanrum komma att uppdateras för att återspegla eventuella förändringar i tjänsten eller vår insamling och användning av dina personuppgifter. Vi kommer att meddela dig om vi gör några väsentliga förändringar i vår integritetspolicy och anger längst ner i integritetspolicyn när den senast uppdaterades.

Hur du kommer i kontakt med oss

Mölndal Energi AB är registrerat i det svenska företagsregistret under registreringsnummer 556488 - 8518 med den huvudsakliga verksamhetsplatsen belägen på Aminogatan 21, 431 53 Mölndal.

Mölndal Energi AB är den ansvariga enheten (controller) för behandlingen av dina personuppgifter såsom beskrivs ovan. Mölndal Energi AB omfattas av svensk dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss i frågor om dataintegritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@molndalenergi.se. Du kan också rapportera klagomål gällande vår behandling till svenska tillsynsmyndigheten.

Integritetspolicy Watter - Version 1 - Gäller från och med 2019-09-01

Privacy Policy Watter

Mölndal Energi AB (hereinafter referred to as “we”) is dedicated to protecting your privacy. It is important to us that you are aware of what information we collect about you, how it is collected and how we use your personal data, in connection with your use of the Watter (hereinafter referred to as the “service”). This Privacy Policy explains just that. It also describes your rights towards us and how to exercise them. It is important that you read and understand this Privacy Policy before using the service. By using the service, you accept this Privacy Policy and our processing of your personal data.

Personal information we collect

Information you give us. We receive and store any information you provide to us. For example, we collect personal information such as your name, address, mobile phone number and email address, when you register a user account in the service. Some information may also have been given to us prior to your registration in the service, due to your contractual relationship with us. We also collect information you provide to us regarding your household, such as heating type, living space and similar. You can choose not to provide us with certain information, but then you may not be able to register an account or take advantage of all features of the service.

Information we collect about you. When you use the service, we may collect information about your household from your electricity meter, sensors & devices connected to the service or information asked for in the service. Information collected from such sources, may include information about your electricity consumption, type of household, zip code and location of your supply point and information about temperature. We may also collect information about your use of the service, e.g. how you use the service, including page response times and settings.

What we do with your personal information

We processes personal data for the following purposes and based on the following legal bases:

  • To register your account. We will process your personal data in order to create your user account. The legal basis for this processing (i.e. why the data processing is necessary) is to enter into a contractual relationship with you regarding the service.
  • To provide the service to you. We will process data related to your household and electricity consumption, in order to provide you with information and analysis regarding your electricity usage. The legal basis for this processing is to fulfil our contractual obligations towards you.
  • To communicate with you. We may use your personal data to send you alerts or service messages regarding your electricity usage. We may also use your data to send you important information regarding the service. The legal basis for this processing is to fulfil our contractual obligations towards you and to pursue legitimate interests. If you do not wish to receive such alerts or messages, you may turn off notifications in your account settings.
  • To develop and improve the service. We may use aggregated and non-personal information (not related to you specifically) to develop and improve the service, including troubleshooting, data analysis, testing, research, and statistical purposes. The legal basis for this processing is to fulfil our contractual obligations towards you and to pursue legitimate interests.

Information we share

We may transfer to or share your personal data with our suppliers and subcontractors for the performance of our contractual obligations with you and for the other purposes described in this Privacy Policy. Our suppliers and subcontractors are not authorised by us to use or disclose your personal data except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements.

In addition, we may disclose information about you if we are required to do so by law or legal process, or to law enforcement agencies following an appropriate request.

Please note that we will not sell your personal details to third parties.

Where we store your personal data

We always strive to process your data within the EU/EEA. The data may however in certain situations be transferred to, and processed in, a destination outside of the EU/EEA by a supplier or subcontractor. In such cases, we will take all reasonable legal, technical, and organisational measures to ensure that your data is treated securely and with an adequate level of protection compared to and in line with at least the level of protection offered within the EU/EEA.

How long we keep your personal data

We keep your data only as long as necessary to fulfil our contractual obligations towards you, i.e. for as long as you have an active account for use of the service. However, we may keep your data for a longer period if we are required to do so by applicable statutory retention periods.

Cookies

Like many companies, we use “cookies” and similar technologies. Cookies and similar are only used to save your account settings (eg. location settings, email, password or notification settings) and to track your use of the service, to get a better picture on how we can improve the service.

Your rights

You have the right to know what personal data we process about you and may request a copy free of charge. You are also entitled to have incorrect data about you corrected and you may in some cases ask us to delete your personal data, for example if the personal data is no longer necessary for the purpose it was collected. You may also object to certain personal data about you being processed and request that processing of your personal data is limited. Please note that limitation or deletion of personal data may result in that we cannot provide the service to you. You also have the right to receive your personal data in a machine-readable format and have the data transferred to another party responsible for data processing.

Security

We use technical and organisational security measures to help protect your personal data against loss and to guard it against access by unauthorised persons. We regularly review our security policies to ensure our systems are secure and protected.

Updates to our Privacy Policy

This Privacy Policy may be updated periodically to reflect changes in the service or our collection and use of your personal data. We will notify you of any significant changes to our Privacy Policy and indicate at the bottom of the Privacy Policy when it was most recently updated.

How to contact us

Mölndal Energi AB is registered in the Swedish companies register under the registration number 556488 - 8518 with principal place of business located at Aminogatan 21, 431 53 Mölndal.

Mölndal Energi AB is the responsible entity (controller) for the processing of your personal data as described above. Mölndal Energi AB is subject to swedish data protection legislation, including the General Data Protection Regulation (GDPR).

You may always reach out to us on matters of privacy and data protection by sending an email to kundservice@molndalenergi.se. You may also report complaints regarding our processing to the Swedish Supervisory Authority.

Privacy policy Watter - Version 1 - Updated 2019-09-01