Solceller för företag och BRF

Producera egen el med solceller

Funderar ditt företag eller din bostadsrättsförening på att skaffa solceller? Den här sidan är till för dig som vill lära dig mer om hur du kan producera egen el med solceller. 

Kapitel 1

Varför företag och BRF bör investera i solceller

Är du företagare som funderar på att investera i egen elproduktion med solceller? Eller överväger du att införskaffa solceller till din BRF? Att producera egen el med solceller innebär att du kan reducera kostnader och förbättra ditt hållbarhetsarbete. 

Är solceller en bra investering?

En egen solcellsanläggning bidrar till att minska företagets energikostnader. Dels genom att du själv producerar en del av din förbrukning, och dels genom att du säljer överskottsproduktion. Som företag skapar du dessutom kritiska konkurrensfördelar gentemot dina konkurrenter. 

Den som vill investera i solceller betalar en relativt stor engångskostnad. Därför är det investeringshorisonten som avgör ifall solceller är en bra investering för just ditt företag eller din BRF. Kostnaden brukar man tjäna in på mellan 8 och 12 år. Efter det är elen du producerar helt ”gratis”.

För de flesta fastighetsägare är därför solceller en bra investering på lång sikt. Oftast har solcellsanläggningen en garanti på ca. 25 år vilket generellt ger en avkastning på runt 10 procent. 

Ett sätt att finansiera investeringen kan vara med hjälp av så kallade gröna lån, vilket du kan läsa mer om här

Solceller lönsamhet för företag

Principen för att ta reda på hur lönsamt solceller är ganska enkel:

1.  Vad kostar det att få solceller installerade?
2. Hur mycket kommer solcellerna att minska min elräkning?

Genom att svara på dessa frågor skulle du kunna räkna ut hur många år det tar innan de minskade elräkningarna har betalat själva anläggningen.  

Men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. Lönsamheten av solceller avgörs nämligen av en rad olika faktorer. För att ta reda på om du bör satsa på solel eller inte behöver du göra en detaljerad investeringskalkyl. 

Det finns ingen standardiserad kalkyleringsmall för investering i solceller. Därför kan det bli olika resultat beroende på vem som gör kalkylen och vilka parametrar som används.

Oftast kan leverantören av solelutrustning hjälpa dig att göra en kalkyl baserat på dina förusättningar. 

Om du själv vill göra en egen investeringskalkyl, kan du använda en mall som tagits fram av Mälardalens högskola:

 Du kan ladda ner mallen här.

Solceller lönsamhet för bostadsrättsförening

För en bostadsrättsförening finns dessutom ytterligare en möjlighet att göra solcellsinvesteringen lönsammare med ett föreningsgemensamt elabonnemang.

Om alla brf-medlemmarna säger upp sina privata elavtal och i stället köper in elen gemensamt kan man eventuellt göra en besparing genom att lägenheternas individuella nätavgifter försvinner. I en sådan situation bör lägenheterna ha individuella mätare för att kostnaderna ska kunna fördelas korrekt efter förbrukning.

Solcellskollen har tagit fram guide särskilt för bostadsrättsföreningar.
Guiden hittar du här.

Vill du göra en egen detaljerad investeringskalkyl, kan du använda den mall som tagits fram av Mälardalens högskola som del i ett forskningsprojekt.
Du kan ladda ner mallen här.

Anledningar till varför företag och BRF bör investera i solceller

Reducerade kostnader

Som tidigare nämnts så brukar investeringskostnaden tjänas in på mellan 8 och 12 år. Därefter producerar du el gratis, vilket kan ha betydande effekt på dina energikostnader och öka vinstmarginalerna.

Förbättrat miljöarbete

Att investeringen är ekonomisk försvarsbar är såklart ett viktigt perspektiv att tänka på. Det är lätt att stirra sig blind på siffror, men det finns också andra indirekta fördelar med att investera i solel.

Till exempel glädjen i att vara delvis självförsörjande, eller det aktiva miljövalet som du faktiskt gör som solelproducent. Vad är detta värt? Som företag kan dessa mjuka värdena (de som inte syns i kalkylen) bidra till konkurrensfördelar som visar sig att solel lönar sig ännu mer för just dig.

Starkare varumärkesposition  

Än sålänge är det relativt få företag och bostadsrättsföreningar som har investerat i solceller. De senaste åren är det främst engagerade privatpersoner som valt att hoppa på tåget.

För näringsidkare innebär att det fortfarande finns en chans att differentiera sig mot konkurrenter, genom att använda solceller. Det kan vara ett sätt för företag att attrahera personal och förbättra sitt hållbarhetsarbete. För bostadsrättsföreningar och hyresvärdar är det ett sätt att göra fastigheten mer attraktiv. 

Vad är syftet med solcellerna?

Innan du börjar fundera på ifall solceller är en bra idé för just dig, är det viktigt att definiera syftet med investeringen. Är det viktigt att reducera kostnaderna? Eller är syftet att få ut så mycket solel som du kan och till fullo utnyttja ditt taks potential? Att fylla taket så mycket som möjligt är kanske inte det du tjänar mest, men är syftet att bidra till ett hållbart samhälle så kan det absolut vara det bästa valet för dig.

Solceller lönsamhet: så mycket har du tjänat på dina solceller

Om du har installerat solceller till företaget eller brf.en kan du ladda ner vår mall och hålla koll på hur mycket ni tjänar på investeringen.

Ladda ner mallen här!

Kapitel 2

Förutsättningar för att producera egen el med solceller

Solpaneler kan monteras lite varstans och hur som helst och kan installeras av såväl villaägare som bostadsrättsförening, hyresvärd och fastighetsägare. Men oftast är taket på byggnaden den naturliga placeringen för en mindre solanläggning. Detta kapitlet handlar om takets förutsättningar för att producera egen el med solceller. 

Hur bra är mitt tak?

Det svala klimatet i Sverige kan faktiskt vara en fördel för den som vill producera egen el med solceller. Anledningen är att när solcellerna bli för varma så försämras verkningsgraden. Men vi har också en snabbt skiftande väder och solstrålningen varierar beroende på årstiden. Därför finns det en rad olika faktorer som påverkar hur mycket el ditt tak kan producera.

Med hjälp av vår solkarta kan du se hur mycket solenergi ditt tak kan fånga.  

Takets riktning

Takets förmåga att fånga solenergi avgörs av främst värderstrecken och omgivningen.

Tak som vetter mot söder har högst potential att fånga solenergi. Jämfört med söderläge så producerar tak som vetter rakt östligt eller västligt ca. 10-20 lägre energi per år. Men man kan få lönsam elproduktion även i rakt östlig eller västlig riktning.

Takets lutning

Lutningen är inte helt avgörande, men man brukar säga att en lutning på cirka 40° är ett bra riktmärke. Den optimala taklutningen skiljer sig nämligen mellan olika delar i Sverige. I norr är den optimala lutningen cirka 45° och i södra Sverige cirka 35°. 

Bra att veta är att taklutningen inte påverkar enbart elproduktionen, utan också installationskostnaden.

  • Platt tak - enkel montering, men solpanelerna kan behöva monteras glesare och vinklas upp, vilket påverkar utseendet. I vissa kommuner krävs bygglov för sådana uppvinklade paneler.
  • Brant tak - montering av solpanelerna kan bli komplicerad.

Takets omgivning

Skuggor på solcellerna försämrar elproduktionen. Eftersom solcellerna är seriekopplade i solpanelen, minskar produktionen förhållandevis mycket även om bara delar av panelen skuggas. Till och med skuggan från en flaggstång kan försämra produktionen. Med en optimerare kan du minska effekterna av skuggning.

Även mindre skuggning kan påverka produktionen.

 

Så funkar solceller

Vill du veta mer om hur solceller fungerar och tekniken bakom? Läs mer i vår guide.

Ladda ner guiden

Kapitel 3

Solceller skatteregler: företag och BRF

Mikroproduktion av el

Reglerna för mikroproduktion är desamma för företagare och privatpersoner. Tyvärr är det inte så enkelt att det finns en enda lag som definierar mikroproduktion av el, utan både ellagen och skattelagen har var och en sin definition. Något förenklat kan man säga att ellagen styr det tekniska, medan skattelagen styr det ekonomiska.

Enligt ellagen är du mikroproducent om:

  • Din solelanläggnings effekt är max 43,5 kW
  • Din huvudsäkring är max 63 A

Enligt skattelagen är du mikroproducent om:

  • Du matar ut (säljer) max 30 000 kWh per kalenderår
  • Din huvudsäkring är max 100 A

Lagen har också regler som underlättar för dig som mikroproducent:

  • Du har rätt till skattereduktion på 60 öre per utmatad kWh, dock max 18 000 kr/år (vilket motsvarar 30 000 kWh/år) och bara för motsvarande mängds kWh el du köpt. 
  • Elbolagen får inte ta ut abonnemangsavgift för utmatning av el från din anläggning om du förbrukar mer än du säljer.

Skatteregler för mikroproduktion av el hittar du här.

 

Småskalig elproduktion

Har du större tak (till exempel industribyggnader eller kommersiella fastigheter) kan en solcellsanläggning producera betydligt mer än gränsen för mikroproduktion. I sådant fall tillämpas också andra skatteregler. En investeringskalkyl för att beräkna lönsamheten i en större solcellsanläggning måste naturligtvis göras noggrannare än för en mikroproduktionsanläggning.

Skatteregler för småskalig elproduktion hittar du här.

Skattereduktion med solceller

För företagare är reglerna för skattereduktion mer komplicerade och påverkas på olika sätt beroende av anläggningens tekniska utförande och mängden el som levereras till elnätet.

Du kan läsa mer om skattereduktion med solceller för näringsidkare här.

Skatteregler för småskalig elproduktion hittar du här.

Kapitel 4

Solceller till företag: vad ska vi tänka på?

Vad bör vi som företag tänka på innan vi installerar solceller?

Att investera i solceller som privatperson, BRF eller företag skiljer sig inte så mycket. Men det finns några delar som skiljer sig.  

Om du äger fastigheten

Äger ditt företag fastigheten och verkar i den, så kan du lägga upp investeringen som du vill. Hyr du däremot ut fastigheten till någon annan så är det några saker som är bra att tänka på.  

Det är bra om du inleder en dialog med hyresgästerna inför investeringen så att de också blir involverade och engagerade. 

Har hyresgästerna egna elavtal eller ett gemensamt elavtal som går via dig som hyresvärd? Detta spelar roll för huruvida du kan räknas som mikroproducent eller inte, då man bara räknas som mikroproducent om man förbrukar mer el än man producerar sett till ett år. Har de separata elavtal så kan det vara läge att gå över till ett gemensamt. 

Hur elen kommer användas och vilka typer av hyresgäster du har avgör ifall du får göra avdrag för ingående moms för installationen. Du får nämligen göra avdrag om elen går till näringsverksamhet men inte till privatbostäder. Finns det en blandning av privatbostäder och näringsverksamhet i fastigheten så är det möjligt att göra momsavdrag på delar av investeringen. Det samma gäller sedan för underhåll och service av anläggningen. 

Läs mer om skatteregler för näringsverksamheter vid förnybar elproduktion här. 

Om du inte äger fastigheten

Om du som företag har insett fördelarna och vill investera i solceller i en fastighet som ägs av annan part, måste du samverka med fastighetsägaren. Det är alltså lite mer komplicerat men inte omöjligt. 

Ta kontakt med och gör en överenskommelse med din fastighetsägare. Ditt företag vinner på det för att du kan minska din elkostnad och göra en bra insats för klimatet. Fastighetsägaren får ett ökat värde på sin fastighet och nöjda hyresgäster. 

Se om ni kan hitta ett passande upplägg för båda. Vill ni dela på investeringskostnaderna och det ni tjänar in i minskade elkostnader?  Eller står du för hela investeringen och får förtjänsten, med tillåtelse från fastighetsägaren? Ha med i beräkningen hur ni gör om ditt företag skulle behöva flytta innan ni tjänat in investeringen. Ta gärna råd och hjälp av experter så att ni hittar ett upplägg som båda parter är nöjda med och som kan fungera långsiktigt. 

Solceller företag: bli mikroproducent av solel

Här har vi samlat tips och råd till företag som funderar på att installera solceller.

Ladda ner guiden

Kapitel 5

Solceller till BRF: vad ska vi tänka på?

Vad bör vi som bostadsrättsföreningen tänka på innan vi installerar solceller?

Förutom att undersöka ifall er byggnad har rätt förutsättningar för solceller enligt kapitel 2, så finns det ytterligare några saker som bostadsrättsföreningen behöver tänka på:

Inför årsstämman

Enligt 9 kap 15 § i bostadsrättslagen ska beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Det finns ingen tydlig definition kring ifall solceller faktiskt innebär en väsentlig förändring av föreningens hus. Men eftersom det oftast kräver en betydande investering är vår rekommendation att fatta beslutet gemensamt på årsstämman. 

Inledningsvis dyker det oftast upp frågor om solceller bland medlemmarna. Därför kan det vara en bra idé att ta med en expert som kan informera om åtgärder. Om du vill bjuda in en expert från Mölndal Energi kan du boka ett möte här

Föreningsgemensamt elabonnemang

För en bostadsrättsförening finns dessutom ytterligare en möjlighet att göra solcellsinvesteringen lönsammare med ett föreningsgemensamt elabonnemang. Om alla brf-medlemmarna säger upp sina privata elavtal och i stället köper in elen gemensamt kan man eventuellt göra en besparing genom att lägenheternas individuella nätavgifter försvinner. I en sådan situation bör lägenheterna ha individuella mätare för att kostnaderna ska kunna fördelas korrekt efter förbrukning.

Guide: Solceller till bostadsrättsföreningen

Den här guiden vänder sig till dig som är aktiv i en brf och vill veta mer om vad ni behöver tänka på inför en investering i egen solelproduktion.

Ladda ner guiden

Kapitel 6

Vanliga frågor och svar om solceller

Inför själva solcellsinstallationen kan det dyka upp många frågor, tex hur många solceller ska jag ha på mitt tak? Det här kapitlet täcker de vanligaste frågorna som dyker upp inför solcellsinstallationen. 

Passar mitt tak för att producera solel?

De flesta tak passar bra för  solceller, ibland passar hela taket och ibland är det bäst att bara fylla en av sidorna. Det är flera faktorer som avgör ifall taket passar, t.ex. väderstreck, skuggning och ålder på taket. Här kan du läsa mer om ditt tak passar för att producera el.

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Oftast behöver du inget bygglov för solpanelerna då de bara höjer taket med ett par decimeter. Ska du vinkla dem eller om du bor i ett område med väldigt hårda restriktioner kan du behöva söka bygglov. Det brukar sällan vara några problem att få bygglov då de flesta kommuner vill uppmuntra till hållbara lösningar som solceller. Det som kan vara ett problem är om din fastighet är K-märkt eller har liknande skydd.

Hur många solpaneler får plats?

En solpanel är oftast 1 m x 1,7 m, alltså sammanlagt 1,7 m2. Den storleken passar perfekt för att transportera på en pall och är också lätt för installatörer att hantera.

Det finns lite olika skolor om panelerna ska placeras kant i kant eller om man ska ha en gång emellan. Fördelen med en gång är att man kan komma åt paneler längst bort om de behöver servas eller lagas. Fördelen med att lägga dem kant i kant är att man kan få plats med fler paneler. Om du har ett platt tak så kan du behöva vinkla panelerna. Då behövs det också ett mellanrum mellan dem så att de inte skuggar varandra. Utifrån detta kan du grovt beräkna hur många paneler du får plats med.  

Solceller: skötsel och drift

Solceller behöver minimal skötsel när de väl är installerade. Så här tar du hand om din anläggning.

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen