För dig som privatperson

Avtalsvillkor elhandel

Avtalsvillkor elhandel för dig som privatperson

2023-06-19

Ladda ned avtalsvillkoren

1 Inledning

1.1 De här avtalsvillkoren (nedan ”Avtalsvillkoren”) gäller för leverans av el mellan Mölndal Energi AB, org. nr 556488–8518 (nedan ”vi” eller ”oss”) och konsument (nedan ”du” eller ”dig”).

1.2 När du har beställt leverans av el från oss åtar vi oss att leverera el till dig. All el du köper av oss har fossilfritt ursprung, önskar du el med förnybart ursprung kan du få det genom att beställa en tillvalsprodukt. För att vi ska kunna leverera el till dig måste du ha ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger elnätet där elen ska användas. De här villkoren omfattar inte överförings- och elnätsavgifter från ditt elnätsföretag. Dessa regleras särskilt i ditt elnätsavtal med elnätsföretaget.

1.3 Information om priser, övriga tjänster, villkor och rättigheter hittar du på www.molndalenergi.se.

1.4 När du beställer ett elavtal kan du välja att ge oss fullmakt (rätt) att kontakta elnätsföretaget där du bor och din nuvarande elleverantör för att inhämta den information som krävs för att vi ska kunna administrera så att vi blir din nya elleverantör. Det betyder att vi till exempel frågar din elnätsleverantör vilket anläggnings-id du har och din elleverantör när ditt nuvarande avtal går ut.

1.5 Vill du komma i kontakt med oss gör du det enklast genom att maila till kundservice@molndalenergi.se, eller ringa till kundservice på telefonnummer 031 – 86 65 40. Du kan även skicka brev till oss på adressen Box 34, 431 21 Mölndal eller besöka oss på vårt kontor på Aminogatan 21 i Mölndal. Mer information om oss hittar du på molndalenergi.se.

1.6 Information om dina konsumenträttigheter samt hantering av klagomål och tvister hittar du på molndalenergi.se. Där hittar du också information om energieffektivisering samt en länk till en oberoende användarrådgivning där du kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler. Du kan även beställa informationen hos vår kundservice.

1.7 Om du skulle ångra att du har ingått avtal med oss har du enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att göra det. För att du ska kunna använda dig av ångerrätten måste du meddela vår kundservice att du ångrar dig inom 14 dagar från att du fått en skriftlig avtalsbekräftelse från oss. Börjar du förbruka el inom 14 dagar från att du beställt leverans av el från oss och sedan ångrar dig har vi rätt att ta betalt för den el som du har hunnit förbruka under tiden och en proportionerlig del av det fasta månadspriset. På Konsumentverkets hemsida finns också en ångerblankett som du kan använda om du ångrar att du ingått avtal med oss.

1.8 Om du vill reklamera ditt avtal, så gör du det först genom att kontakta vår kundservice. Om ärendet inte löser sig till din belåtenhet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol via Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vi åtar oss att följa ARNs utslag. ARN nås på postadress. Box 174, 101 23 Stockholm eller via webben på www.arn.se. Du hittar ytterligare information kring dina konsumenträttigheter och ditt konsumentskydd på www.molndalenergi.se.

1.9 För att vi ska kunna nå dig behöver vi ha dina kontaktuppgifter (mobilnummer, mail- och postadress samt eventuell faktureringsadress). Du ansvarar för att meddela oss om dina kontaktuppgifter ändras. Du kan när som helst ändra dina kontaktuppgifter på mina sidor som du hittar på molndalenergi.se.

1.10 Vi kan komma att göra en kreditkontroll på dig innan vi ingår avtal. Detta gör vi för att kunna känna oss trygga med att du kommer att betala dina fakturor, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att leverera bra och prisvärda produkter till alla våra kunder.

1.11 För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till www.molndalenergi.se. Har du inte möjlighet att besöka sidan eller har ytterligare frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter via telefon på 031-86 65 40.

2 Avtalsdokument

2.1 När du har beställt leverans av el från oss skickar vi en skriftlig bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och information om de villkor vi har kommit överens om (nedan ”Avtalsbekräftelsen”).
Mellan dig och oss gäller:
1) Avtalsbekräftelsen
2) Avtalsvillkoren
3) Branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för närvarande med beteckningen El 2012 K (rev2), vid s.k. anvisningsavtal tillämpas också vid var tid gällande Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev2) (”Branschens allmänna villkor”).
Tillsammans bildar Avtalsbekräftelsen, Avtalsvillkoren och Branschens allmänna villkor det avtal som gäller mellan dig och oss (”Avtalet”).

2.2 Om det skulle vara något i Avtalsbekräftelsen, Avtalsvillkoren eller Branschens allmänna villkor som inte stämmer överens med varandra gäller villkoren i nämnd ordning.

2.3 För respektive avtalsform och tillval finns det särskilda villkor (nedan ”Särskilda villkor för respektive avtalsform och tillval”). Särskilda villkoren för respektive avtalsform och tillval hittar du längre ner i dessa Avtalsvillkor.

3 Priser och betalningsvillkor

3.1 Principer för prissättning för respektive avtalsform och tillval hittar du under Särskilda villkor för respektive avtalsform och tillval längre ner i dessa Avtalsvillkor.

3.2 Om din årsförbrukning är högre än 5000 kWh fakturerar vi månadsvis i efterskott.
Om din årsförbrukning är lägre än 5000 kWh fakturerar vi varannan månad i efterskott.
Du ska betala dina fakturor senast den förfallodag som står i fakturan, förfallodagen infaller tidigast 20 dagar efter det att vi har skickat fakturan till dig. Du kan välja att betala genom autogiro, e-faktura, mailfaktura eller pappersfaktura. Du ansluter dig till autogiro och e-faktura hos din internetbank. Vill du ha mailfaktura hör du av dig till vår kundservice och gör du inget val får du pappersfaktura.

3.3 Vi har under vissa omständigheter rätt att under pågående avtalstid höja eller sänka våra priser utan att först meddela dig. Detta gäller om lagstadgade skatter och andra jämförbara avgifter eller pålagor ändras och detta gäller samtliga avtalsformer, även fastprisavtal. Det gäller också om nya regler och avgifter införs som gäller på Nord Pool eller i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal eller om Svenska Kraftnät genomför förändringar av Sveriges indelning i elområden. Ändringar i kvotplikt för elcertifikat påverkar inte priset för fastprisavtal under gällande avtalstid. En höjning av priset får högst motsvara den kostnad som vi får till följd av ändrade lagstadgade skatter, andra jämförbara avgifter eller pålagor. Vi kommer informera dig om sådana ändringar på efterkommande faktura.

4 Avtalstid och uppsägning

4.1 Du hittar information om avtalslängd och uppsägningstid för respektive avtalsform och tillval under Särskilda villkor för respektive avtalsform och tillval längre ner i dessa Avtalsvillkor. På din faktura hittar du information om vilken avtalsform du har valt. Ytterligare information om Avtalet, dina fakturor och din energianvändning hittar du genom att logga in på mina sidor på molndalenergi.se eller i vår app Watter.

4.2 Du kan säga upp Avtalet på molndalenergi.se eller genom att kontakta vår kundservice via telefon, mail eller brev. Avtal med Rörligt pris kan sägas upp kostnadsfritt. När vi har tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse via mail eller vanlig post till den adress som du har uppgett.

5 Uppsägning i förtid av tidsbundet avtal med helt eller delvis fast pris och flytt

5.1 Om du väljer att avbryta ett tidsbundet avtal med helt eller delvis fast elpris i förtid ska du betala en lösenavgift för det. Lösenavgiften tar vi ut för att täcka de kostnader som uppstår på grund av att du avbryter Avtalet i förtid. Som en del av lösenavgiften tar vi ut en administrativ avgift som är momsförpliktigad, utöver det tillkommer momsbefriade avgifter som beror på din årsförbrukning, återstående avtalstid och vilken avtalsform och tillval du har. Din årsförbrukning är den årsförbrukning som din elnätsägare uppger till oss då du säger upp Avtalet. Återstående tid av Avtalet beräknas i hela dagar och är det antal dagar som återstår av avtalstiden när vi får din uppsägning. Återstående årsförbrukning av el beräknas som 1/365 av din årsförbrukning multiplicerat med återstående tid av Avtalet. Din avtalsform framgår av Avtalsbekräftelsen och på mina sidor på molndalenergi.se. På Avtalsbekräftelsen framgår den fasta månadsavgiften för den avtalsform du har valt.
Administrativ avgift: kostnader som uppstår för att hantera din uppsägning. Avgiften är 350 kr inkl. moms.
Förbrukningsavgift: för avtalsformen Fast pris beräknas förbrukningsavgiften som mellanskillnaden mellan det avtalade fasta elpriset och det vid uppsägningen gällande pris för motsvarande produkt multiplicerad med din återstående årsförbrukning av el. Förbrukningsavgiften kan som lägst bli 0 kr.
Lösenavgift = Administrativ avgift + Förbrukningsavgift
Exempel: Du har avtalsformen Fast pris och elpriset 40 öre/kWh exkl. moms. När du löser in avtalet i förtid har marknadspriset på el sjunkit och priset på motsvarande produkt är 30 öre/kWh exkl. moms. Du har en årsförbrukning på 18 250 kWh (50 kWh/dag) och säger upp Avtalet när 30 dagar av avtalstiden återstår. Din lösenavgift blir 350 kr + (10 öre/kWh × 50 kWh/dag × 30 dagar) /100 = 450 kr.

5.2 Om du flyttar under pågående avtalstid fortsätter Avtalet att gälla på din nya anläggningsadress. Du ansvarar för att meddela vår kundservice om din nya adress och datum för inflyttning, senast 14 dagar före inflyttningsdatum.

5.3 För att vi ska kunna leverera el till dig på din nya adress måste du ingå ett elnätsavtal med elnätsägaren på den nya anläggningsadressen. Du kan välja att ge oss fullmakt (rätt) att för din räkning ingå elnätsavtal för din nya adress, inhämta den information som behövs och vidta nödvändiga åtgärder för att vi ska kunna leverera el till dig på din nya adress.

6 Ändringar och tillägg

6.1 Avtalsvillkoren gäller tills vidare. Om vi ändrar Avtalsvillkoren under pågående avtalstid kommer vi att meddela dig minst 2 månader innan ändringen börjar gälla. Vi kan informera dig om villkorsändringar via mail eller annan elektronisk kommunikation.

6.2 Ändring av redaktionell karaktär eller ändring av meningsuppbyggnad, styckesindelning eller liknande kan genomföras utan att vi först informerar dig enligt 6.1.

7 Överlåtelse

Du kan överlåta ditt Avtal till en annan person om vi först godkänner det. Kontakta vår kundservice om du vill överlåta ditt Avtal. Vi har rätt att överlåta Avtalet med dig till annat bolag inom vår koncern.

Särskilda villkor för respektive avtalsform och tillval

8 Rörligt pris

8.1 Ett rörligt avtal kan antingen vara ett avtal med Månadspris eller ett avtal med Timpris. Vid ett avtal med Månadspris fördelas den förbrukning enligt en schablonkurva. Ett avtal med Timpris förutsätter att din elmätare avräknas per timme, din förbrukning fördelas då per timme. Det finns regelverk som innebär att elnätsföretaget är skyldigt att anpassa din elmätare till avräkning per timme om du har valt en avtalsform som kräver timavräkning. Elnätsföretagen är dock inte skyldiga att ändra tillbaka en elmätares avräkningsmetod om du skulle vilja gå tillbaka till ett Månadspris. Om du har ansökt om ett Timprisavtal och din elmätare avräknas per månad kommer du i perioden fram till att din elmätare har anpassats till att avräknas per timme att debiteras enligt ett avtal med Månadspris. Det är ditt elnätsföretag som ansvarar för att kostnadsfritt anpassa din elmätares avräkningsmetod. Vi hjälper dig att anmäla avräkningsperiod till ditt elnätsföretag. Elnätsföretagen har enligt gällande regelverk 90 dagar på sig för att anpassa en elmätare till timmätning.

Principer för prissättning, Månadspris
8.2 Elpriset består av en fast månadsavgift och ett rörligt pris per kWh. Det rörliga priset baseras på inköpspriset för el och ett fast påslag (öre/kWh). Inköpspriset utgörs av det volymvägda medelpriset, vilket i sin tur bygger på Nord Pools spotpris (Svenska Kraftnäts schablonavräkningspris) för anläggningens elområde, kostnad för elcertifikat, ursprungsmärkning, balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och handelsavgifter samt kostnad för kredit. Om vi levererar el till flera anläggningsadresser får du betala en månadsavgift för varje adress.

Principer för prissättning, Timpris
8.3 Elpriset består av en fast månadsavgift och ett rörligt pris per kWh. Det rörliga priset baseras på inköpspriset för el och ett fast påslag (öre/kWh). Inköpspriset utgörs av Nord Pools spotpris per timme (volymvägt efter den timvisa förbrukningen) för anläggningens elområde, kostnad för elcertifikat, ursprungsmärkning, balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och handelsavgifter samt kostnad för kredit. Om vi levererar el till flera anläggningsadresser får du betala en månadsavgift för varje adress.

Avtalstid och uppsägning
8.4 Avtalet börjar gälla när vi skickar Avtalsbekräftelsen till dig och gäller därefter tills vidare med 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

9 Fast pris

Principer för prissättning
9.1 Elpriset består av en fast månadsavgift och ett fast pris per kWh. Du har ett fast månadspris och ett fast pris per kWh under avtalstiden. Om vi levererar el till flera anläggningsadresser får du betala en månadsavgift för varje adress.

Avtalstid och uppsägning
9.2 Avtalet börjar gälla när vi skickar Avtalsbekräftelsen till dig och gäller därefter till och med slutet av den leveransperiod som anges i Avtalsbekräftelsen.

9.3 Om din leveransperiod är längre än 3 månader:
Senast 2 månader innan Avtalet löper ut skickar vi en prisavisering till dig och påminner om att ditt avtal är på väg att löpa ut. I prisaviseringen informerar vi om aktuella avtalsformer och villkor och erbjuder dig att teckna ett nytt avtal med oss. Om du inte vill teckna något nytt avtal med oss ska du meddela oss detta senast 1 månad före det att Avtalet löper ut. Om vi inte hör något från dig förlängs avtalet till de villkor som vi informerat om i prisaviseringen.

Om din leveransperiod är 3 månader eller kortare:
Om du inte säger upp Avtalet minst 1 månad före avtalstidens slut förlängs Avtalet med avtalsformen Rörligt pris till avtalade villkor och gäller tills vidare med 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

10 Anvisningspris

Principer för prissättning
10.1 Elpriset består av en fast månadsavgift och ett rörligt pris per kWh. Det rörliga priset baseras på inköpspriset för el och ett fast påslag (öre/kWh). Inköpspriset utgörs av Nord Pools spotpris (volymvägt månadsmedelvärde, Svenska Kraftnäts schablonavräkningspris) för anläggningens elområde, kostnad för elcertifikat, ursprungsmärkning, balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och handelsavgifter samt kostnad för kredit. Om vi levererar el till flera anläggningsadresser får du betala en månadsavgift för varje adress.

Avtalstid
10.2 Avtalet börjar gälla den dag elnätsföretaget anger som startdatum för leverans i sitt meddelande till oss om att vi är ditt anvisade elhandelsföretag och gäller därefter tills vidare med en uppsägningstid på 14 dagar.

11 Tillvalsprodukter

11.1 Om du har ett Avtal med oss eller beställer elleverans av oss kan du beställa en tillvalsprodukt.

11.2 Vi förbinder oss då att köpa in ursprungsgarantier från din valda produkt motsvarande den mängd el som du förbrukar på årsbasis.

Principer för prissättning
11.3 För tillvalsprodukten betalar du ett fast påslag (öre/kWh) som inkluderas i elpriset.

Avtalstid
11.4 Tillvalsprodukten gäller så länge Avtalet gäller.

 

Avtalsvillkor - Elhandel – Konsument - Gäller från och med 2023-06-19

Skriv ut sidan, eller kicka på knappen för att hämta villkoren som PDF!

Ladda ned nu!