<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elnätspriser

Här hittar du information och aktuella priser för säkringskund - lågspänning och effektkund - lågspänning/högspänning

Säkrings- eller effektkund?

Både säkringskunder och effektkunder betalar för den el som används. Men i motsats till effektkunder har säkringskunder en fast månadsavgift för elnätet. Effektkunder har istället större möjlighet att påverka sin elnätskostnad.

Säkringskund - lågspänning

Oavsett hur mycket el som använts kostar själva belastningen av elnätet lika mycket för en säkringskund. Hur stor avgiften är beror på hur stor säkring som används, till exempel 16 A, 25 A eller 50 A.

Effektkund - lågspänning

Som effektkund betalar ni för hur mycket ni faktiskt använder elnätet. Priset baseras på den timma varje månad då ni belastade elnätet som mest. Som effektkund kan ni ha lågspänning eller högspänning.

Effektkund - högspänning

Hög belastning en kortare period ger ett högre snittpris för månaden än låg belastning under längre period. På så sätt kan effektkunder påverka månadskostnad för elnätet genom att sprida ut elanvändningen.

Säkringskund – lågspänning

Nätavgiften har en fast och en rörlig del och är till för att finansiera det elnät ni är anslutna till. Den fasta delen baseras på er säkringsstorlek och den rörliga på hur mycket el som överförs till anläggningen.

För varje överförd kilowattimme är avgiften 9,2 öre exkl. moms (fr o m 2021-01-01). Det tillkommer energiskatt på 35,60 öre/kWh exkl. moms.

Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Den fasta avgiften bestäms av huvudsäkringens storlek.

Priserna gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare. 

HUVUDSÄKRING

FAST AVGIFT KR/ÅR
(EX. MOMS)

16 A och enfas 25 A 1 483
20 A 2 770
25 A 3 057
35 A 4 425
50 A 6 692
63 A 9 166
Nedanstående säkringsstorlekar kan inte nytecknas. Istället tecknas ett effektavtal, se "Effektkund - lågspänning". 
80 A 12 483
100 A 16 366
125 A 20 816
160 A 27 057
200 A 34 015

Tillämpningsbestämmelser - Lågspänning, Säkringskund, Näringsidkare

 1. Fast avgift erlägges för varje mätpunkt. Avgiften bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring. Ändring av passdel eller knivsäkring får endast utföras av behörig elinstallatör, som har att skriftligt anmäla sådan ändring till Mölndal Energi Nät AB. Den nya fasta avgiften tillämpas därefter från det att anmälan kommit Mölndal Energi Nät AB tillhanda. Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts.
 2. Nätavgiften gäller för normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.
 3. I fast avgift ingår elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (pdf)

Effektkund – lågspänning

Som effektkund betalar du för hur stor effekt du behöver. Det kan vara aktuellt för företag och industrier.

Priserna gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare. Till samtliga avgifter tillkommer mervärdesskatt.

Nätavgift  
Fast avgift: 11 500 kr/år
Effektavgift: 297 kr/kW år
Överföringsavgift: 8,3 öre/kWh. Tillkommer energiskatt 35,60 öre/kWh exkl. moms. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.

AVGIFTSBESTÄMMELSER

Effektkund, lågspänning

 1. Mölndal Energi Nät AB bestämmer leveransspänningen.
 2. Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara det högsta värdet för uttagen medeleffekt per timme.
 3. Effektavgift utgår för den abonnerade effekten. Om den utnyttjade aktiva effekten överstiger den abonnerade, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
 4. Reaktiv effekt medges med högst 75 %. Härvid bestäms procentgränsen som förhållandet mellan utnyttjad reaktiv effekt i kVAr och abonnerad aktiv effekt i kW. Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger gränsen för tillåten uttagen, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
 5. Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i taget enligt överenskommelse. Abonnemanget kan förändras under året efter särskild överenskommelse.
 6. Nätavgiften gäller normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.
 7. I fast avgift ingår elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (pdf)

Effektkund – högspänning

Effektkunder kan antingen ha lågspänning eller högspänning. Beroende på hur stor effekt er verksamhet kräver anpassar vi ett abonnemang.

Priserna gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare. Till samtliga avgifter tillkommer mervärdeskatt.

Nätavgift  
Fast avgift: 11 500 kr/år
Effektavgift: 259 kr/kW år
Överföringsavgift: 4,0 öre/kWh. Tillkommer energiskatt 35,60 öre/kWh exkl. moms. Du som kund kan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt, beroende på vad för typ av verksamhet ditt företag bedriver. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga.

AVGIFTSBESTÄMMELSER

Effektkund, högspänning

 1. Mölndal Energi Nät AB bestämmer leveransspänningen.
 2. Den utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara det högsta värdet för uttagen medeleffekt per timme.
 3. Effektavgift utgår för den abonnerade effekten. Om den utnyttjade aktiva effekten överstiger den abonnerade, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
 4. Reaktiv effekt medges med högst 50%. Härvid bestäms procentgränsen som för- hållandet mellan utnyttjad reaktiv effekt i kVAr och abonnerad aktiv effekt i kW. Om den utnyttjade reaktiva effekten överstiger gränsen för tillåten uttagen, utgår en särskild avgift för den överuttagna effekten.
 5. Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gäller ett kalenderår i taget enligt överenskommelse. Abonnemanget kan förändras under året efter särskild överenskommelse.
 6. För högspänningskunder med uppmätning på lågspänningssidan görs ett tillägg på samtliga avgifter med 2%.
 7. Nätavgiften gäller normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.
 8. I fast avgift ingår elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätöverföringsavgift. 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ELNÄT FÖRETAG

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N (pdf)
Allmänna avtalsvillkor Nät högspänning 2012 H (pdf)