<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Producera egen el

Som elnätskund har du möjligheten att installera egen elproduktionsutrustining, ofta i form av solceller. Våra experter kan hitta lösningar och alternativ som passar ditt företag.

Bli elproducent

Ditt företag kan bli helt, eller delvis självförsörjande på el. I många fall finns även förutsättningar för att producera betydligt mer el än företaget behöver – eller vill – använda och då kan ni utöka er verksamhet och bli elproducenter.

Innan ni köper elproduktionsutrustning, som t.ex. solceller

Om ni som elnätskund har en har en huvudsäkring på max 63 A finns möjligheten att installera egen elproduktionsutrustning upp till 43,5 kW utan att betala särskilda avgifter till ert elnätsbolag. Då kallas ni för mikroproducent. Anslutningen av elproduktionen ska ske i samma punkt som uttaget för egen elkonsumtion.

Om ni har en huvudsäkring över 63 A men en elproduktionsutrustning under 1500 kW, kallas ni för mindre elproducent. När ni är en mindre elproducent kommer Nätbolaget att ta ut en avgift för att hantera mätning och insamling. Anslutningen av produktionen ska ske i samma punkt som uttaget för egen elkonsumtion.

Kontakta ditt nätbolag

Ta tidigt kontakt med ert elnätsbolag och berätta att ni funderar på att ansluta produktion till elnätet. Om ni producerar stora mängder el kan nätbolaget behöva förstärka elnätet för att kunna ta emot elproduktionen, vilket innebär att anslutningen inte kan ske omedelbart. Kostnaden för denna förstärkning kommer att kunden få betala.

Nätbolaget behöver även försäkra sig om att er produktionsanläggning inte medför några störningar i elkvalitén. 

Ansök om bygglov och bidrag för installation av solenergianläggning

Bygglov för solceller kan krävas. Här finns information om vad som gäller i Mölndal stad.  

Det finns möjlighet till bidrag och investeringsstöd. Läs mer på boverket.se

Anlita behörig installatör

Installation av utrustning för elproduktion kräver rätt behörighet. Anlita en elinstallatör eller elektriker.

Vi monterar er nya elmätare

För att kunna mäta det som produceras krävs antingen ett mätarbyte eller en omställning av mätaren. Detta gör vi kostnadsfritt för mikroproducenter och mot en mindre avgift för de som blir mindre producenter. Mätaren byts eller ändras efter att färdiganmälan inkommit till nätbolaget.

Teckna avtal för elnät och elhandel

För att kunna få ersättning för den el ni producerar krävs ett elhandelsavtal. Ni får även en ersättning för nätnyttan av Mölndal Energi Nät AB. Nätbolaget är skyldigt att rapportera producerad energivolym till Skatteverket.

Begär skattereduktion och elcertifikat för din egen producerade el

Om du är mikroproducent har du rätt att begära skattereduktion. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida. För information om elcertifikat kan du läsa mer på energimyndighetens hemsida.  

Den mikroproducent som är elhandelskund hos Mölndal Energi kan också få betalt för sina genererade elcertifikat. 1 MW energi producerad ut till nätet motsvarar ett elcertifikat.

Anmäl dig som mikroproducent hos oss!

För att kunna bli mikroproducent måste din elanslutning ändras så att du kan mata ut el på nätet. 

Ändra befintlig elanslutning