<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Producera egen el

Spara både pengar och klimatet – bidra till ett mer hållbart samhälle genom att producera din egen el och mata ut överskottet på elnätet.

Bra att veta om anslutning till elnätet

Vi har sammanställt några saker som kan vara bra att veta när du vill sälja el och ansluta dig till elnätet.

Du har som elnätskund (om din huvudsäkring är på max 63A) möjlighet att installera egen elproduktionsutrustning upp till 43,5 kW, utan att betala särskilda avgifter till ditt elnätsbolag. Du kallas då för mikroproducent. Anslutningen av produktionen skall ske i samma punkt som uttaget för konsumtion.

Om du har en huvudsäkring över 63A men en elproduktionsutrustning under 1500 kW, kallas du för mindre elproducent, vilket är detsamma som småskalig producent. När du är en mindre elproducent kommer nätbolaget att ta ut en liten avgift för att hantera mätning och insamling. Anslutningen av produktionen ska ske i samma punkt som uttaget för konsumtionen.

Den som tecknar elnätsavtal för produktionen ska också vara den som tecknat elnätsavtalet för konsumtionen. Avtalstecknaren behöver registrera sig för F-skatt hos Skatteverket. Nätbolaget är skyldigt att rapportera producerad energivolym till Skatteverket. Här kan du läsa mer om vilka skatteregler som gäller för dig som mikroproducent.

Du bör så snart som möjligt ta kontakt med ditt elnätsbolag och berätta att du funderar på att ansluta dig till elnätet.

I vissa fall kan nätbolaget behöva förstärka elnätet för att kunna ta emot elproduktionen, vilket innebär att anslutningen kan ta längre tid. Om elnätet behöver förstärkas för att ta emot din el får du själv stå för den här kostnaden.

Nätbolaget vill också se så att produktionsanläggningen inte kan orsaka störningar i elkvaliteten. Därför ställs det vissa tekniska krav på din anläggning, vilket kan vara bra att veta innan du börjar upphandling av din nya anläggning. 

Produktionsanläggningen ska lägst uppfylla de krav som återfinns i blanketten ”Anmälan anslutning av egenproducerad el” som du hittar här. Du ska även fylla i och skicka in en föranmälan, det kan du göra här. 

Installation av elproduktion kräver kunskaper och behörighet av den som utför den. Anlita därför ett registrerat elinstallationsföretag. De sköter både installation och kontakten med elnätsbolaget.

För att kunna mäta både den el som produceras och den som förbrukas behöver din mätare bytas ut eller programmeras om. Det gör vi kostnadsfritt för mikroproducenter och mot en mindre avgift för de som blir mindre producenter. Mätaren byts ut eller programmeras om när du har skickat in din färdiganmälan.

Du måste teckna ett elhandelsavtal för att kunna få ersättning för den el du producerar. Du får också en ersättning av Mölndal Energi Nät AB i form av nätnyttan.

Den mikroproducent som är elhandelskund hos Mölndal Energi kan få betalt för sina genererade elcertifikat. 1 MWh energi producerad ut till nätet motsvarar ett elcertifikat.

Anmäl dig som mikroproducent hos oss!

För att kunna bli mikroproducent måste din elanslutning ändras så att du kan mata ut el på nätet. 

Ändra befintlig elanslutning