<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Producera din egen solel

Så kommer du igång med solceller

Bli din egen elproducent

Vi hjälper dig få koll på vad du behöver göra för att få solceller på taket och bli mikroproducent av den renaste elen som finns.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Kundcenter.

Ta reda på om ditt hus har bra förutsättningar för solceller med hjälp av Solkartan. Där kan du hitta ditt hus, se hur stor takytan är och hur mycket inkommande solenergi taket kan fånga upp.

Titta närmare på kostnaderna och hur investeringen kan betala sig på sikt. Det finns några olika verktyg för att räkna på investeringen – vi föreslår att du använder Solcellskollen, där du går igenom tre korta räknesteg för att se om solceller är något för dig.

Kontakta sedan några olika leverantörer och be dem om offert och förslag på anläggning som passar dina förutsättningar bäst. Det är bra att kontakta leverantören tidigt, då de kan hjälpa till med efterföljande steg som investeringsbidrag och bygglovsansökan om du behöver det.

När du utvärderar offerterna rekommenderar vi att du tittar på:

  • Vad företaget erbjuder för produkter. Vilken effekt? Se upp så att det inte handlar om gamla solceller.
  • Hur prisbilden ser ut.
  • Hur själva bolaget verkar; är det stabilt? Har de lång erfarenhet och referenser du kan ta del av?

Är du intresserad av att producera egen solel kontakta Kundcenter, så hjälper vi dig med en offert på solceller anpassade efter dina behov.

Om du har frågor och vill ha oberoende, kostnadsfri rådgivning kan du också kontakta din kommunala energirådgivare. Du når Mölndals stads energirådgivare på telefon 031-315 13 30.

Du kan få investeringsstöd eller rotavdrag när du installerar solceller. Ansök om det som passar dig bäst – tyvärr går det inte att kombinera de båda.

Investeringsstöd vid anläggning

Investeringsstödet för solceller kan variera över tiden, men är för närvarande (juli 2019) maximalt 20 procent av de totala installationskostnaderna, inklusive arbetskostnader.

Det är Länsstyrelsen som tar emot och beslutar om ansökningar. De kan också svara på frågor om stödet och om en specifik ansökan. Du kan se hur det ser ut med solcellsstöd just nu på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats.

Du hittar mer detaljerad information, med frågor och svar om investeringsstödet för solceller hos Energimyndigheten.

Det är enklast att söka stödet elektroniskt med e-legitimation via Boverkets e-tjänst. Tänk på att du måste ansöka i mycket god tid eftersom handläggningstiderna ofta kan vara långa.

ROT-avdrag för arbetskostnaden

Det är möjligt att göra avdrag för upp till 30 procent av arbetskostnaden. För solcellsinstallationer gäller schablonvärdet att 30 procent av totalkostnaden räknas som arbetskostnad.

Inom Mölndals stad krävs det sedan 2018 normalt inte bygglov för vanliga solceller – bara om installationen räknas som en väsentlig ändring. Dock kan det krävas bygglov för integrerade solceller. Kontakta bygglovsavdelningen på Mölndals stad för att veta säkert vad som gäller för just dina planer.

Om det visar sig att bygglov krävs kan din leverantör hjälpa dig med handlingarna till ansökan.

Kontakta bolaget som har hand om elnätet där du bor. De ser till att du säkert kan föra ut elen på nätet och installerar en extra mätare i din bostad som mäter utgående el. Installationen är kostnadsfri och ett abonnemang för överföringen tecknas samtidigt med elnätsföretaget. Om du bor inom Mölndals tätort eller Pixbo är du nätkund hos Mölndal Energi Nät.

Nätbolaget levererar sedan timvärden från nettoproduktionen till den leverantör som har balansansvaret för din förbrukningsanläggning, fram till dess att du tecknar avtal med en leverantör för din nettoproduktion. Därefter levereras timvärden till den nya leverantören.

Nätbolaget sköter också inlämning av kontrolluppgifter till Skatteverket före den 31 januari varje år för varje enskild produktionsanläggning. Kontrolluppgifterna omfattar bland annat uppgifter om nettoproduktionens storlek i kWh och förbrukningen i samma uttagspunkt för samma period i kWh.

När du börjar producera egen el kan du sälja den el du inte själv använder och mata ut den på elnätet. För att kunna sälja el behöver du ett avtal med ett elhandelsföretag. Är du redan kund hos oss köper vi din överskottsel. Om du inte är kund hos Mölndal Energi kan du teckna ett elavtal här.

Det finns några skatteregler för mikroproducenter av el som kan vara bra att känna till.

  • Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion för såld el, förutsatt att du förbrukar mer el under året än vad du producerar. Du gör skatteavdrag för din försäljning i din inkomstdeklaration.
  • Försäljning är momspliktig i Sverige – men om försäljningen är lägre än 30 000 kronor inkl. moms under ett beskattningsår är du befriad från moms.

Läs mer om vilka skatteregler som gäller för mikroproducenter av el hos Skatteverket.

Du kan också sälja elcertifikat, som är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Du kan få ett certifikat för varje megawattimme som du producerar, oavsett om du förbrukar den själv eller om du matar in den på elnätet. Elcertifikaten säljer du till energiintensiva företag som har kvotpliktig verksamhet. Du kan läsa mer om hur elcertifikatsystemet fungerar här och ta reda på hur du går tillväga för att ansöka om certifikat på energimyndigheten.se.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur allting hänger ihop för att kunna bli din egen solelproducent kan du ladda ner och läsa vår guide. 
Så här blir du din egen solelproducent