Vi ser en framtid

Uppåt och framåt för en hållbar värld

Läs vår hållbarhetsredovisning
FN:s globala klimatmål och våra kunder är eniga: Vi behöver en snabb omställning. Och vi behöver den nu.

Mölndal Energis vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder.

2018 blev vi Sveriges första fossilfria energibolag. Vi är sparsamma med våra resurser i produktionen av värme och el. I möjligaste mån använder vi förnybara restbränslen som blivit över i andra verksamheter.

Att vara Sveriges första fossilfria energibolag är fantastiskt. Men vårt hållbarhetsarbete tar inte slut där. Tvärtom. Att vara en ledande aktör innebär att föregå med gott exempel och bana väg för andra.

Nu säkerställer vi fler lösningar som är långsiktigt hållbara ur alla aspekter gällande miljö, ekonomi och leveranssäkerhet. Vi bidrar bland annat till omställningen av transportsektorn genom att erbjuda laddinfrastruktur till företag.

Elnätets viktiga roll i en framtid med ökad elektrifiering, ökad småskalig produktion och risk för effektbrister har gjort att vi satt ett långsiktigt mål på noll kundupplevda elnätsfel. En inriktning som kräver nya arbetssätt, tekniker och samarbeten.

Det ser vi fram emot.

Läs vår hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsmålen

FN:s sjutton globala hållbarhetsmål är ramverket för Mölndal Energis hållbarhetsarbete. Framöver fördjupar vi arbetet med fem av dem.

Nr 7: Hållbar energi för alla

Att öka tillgången på förnybar energi, energieffektivitet och tillgängligheten för tillförlitliga och moderna energitjänster är självklara fokusområden.

Nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ett tillförlitligt elnät är kritiskt i omställningen till ökad elektrifiering, och Mölndal Energi har antagit en vision om noll kundupplevda fel i vårt elnät.

Nr 11: Hållbara städer och samhällen

Fjärrvärme eliminerar behovet av småskalig uppvärmningseldning som förknippas med luftföroreningar, och tar resurseffektivt hand om avfall som uppkommer i samhället.

Nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi bidrar till en ansvarsfull hantering av avfall och effektivt utnyttjande av naturresurser genom att ta vara på restprodukter från annan verksamhet och producera värme och el av dessa.

Nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mölndal Energi har under en lång tid arbetat med att minimera negativ klimatpåverkan och är en föregångare i omställningen till fossilfri produktion.