<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Var kommer elen ifrån?

6 min
Rikard Nylander
24 okt, 2020

Den senaste tiden har jag fått många frågor om hur man tar reda på var elen kommer från. Personligen tycker jag att det är en mycket relevant fråga och därför bestämde jag mig för att skriva denna artikel. Här redogör jag för vilka olika energikällor som finns och vilken miljöpåverkan de har.

Exempel på energikällor och dess miljöpåverkan

Eftersom el och energi behöver utvinnas från naturen har all användning och framställning av el någon form av miljöpåverkan. Men hur mycket miljöpåverkan elen faktiskt har beror på vilken energikälla som används. Det är vanligt att man skiljer på förnybara energikällor, som inte kan ta slut utan hela tiden förnyas som vind, sol och vatten. Och icke-förnybara energikällor som olja, kol och kärnkraft.

För att omvandla energin i källorna till elektricitet så används i de flesta fall en turbin i något steg. Syftet är då att få turbinen att snurra, vilket går att göra på flera olika sätt.

Kondenskraft

Har du inte hört begreppet tidigare? Det är inte så konstigt i så fall, det är ett samlingsbegrepp för alla energikällor där man på något sätt värmer upp vatten så det kokar. Vattenångan används sedan för att sätta fart på turbinen. Olika bränsle kan användas för att värma upp vattnet, där vanligast i runt om i världen är kol, olja eller naturgas. Vid förbränning av dessa källor så släpps stora mängder koldioxid ut i luften. Det går även att använda andra energikällor, så som biogas eller sopor.

Kärnkraft

Även kärnkraft är en form av kondenskraft, men sättet att koka vattnet skiljer sig markant. Istället för att elda kol eller olja, så klyvs atomkärnorna i kärnbränslet – vilket alstrar värme. Eftersom inget förbränns, så sker i princip inga utsläpp av växthusgaser under produktionen. Däremot används den ändliga resursen uran som bränsle för att driva kärnkraftverket. Eftersom restprodukterna från uranet är mycket farligt för både människan och miljön är hanteringen av uranet och avfallet en avgörande faktor för kärnkraftverkets miljöpåverkan.

Kraftvärme

Ett kraftvärmeverk är väldigt likt ett kondenskraftverk – el genereras genom att bränsle eldas som värmer vatten till ånga, som i sin tur driver en turbin som alstrar elektricitet. Skillnaden är dock att det varma vattnet senare används till att värma upp fjärrvärmesystem. På så sätt utnyttjas bränslet maximalt. Därför är kraftvärme väldigt resurseffektivt. Det går att använda samma bränslen som i ett kondenskraftverk. I Sverige är idag det vanligaste bränslet biobränsle som utgörs av rester från skogen, som grenar, toppar och stubbar. Bränslet kan också vara rester från hushåll eller industrier. Vi på Mölndal Energi använder endast förnybart biobränsle. Vilken typ av bränsle som används avgör så klart hur stor kraftvärmens miljöpåverkan blir, men grundprincipen är att ta hand om sådant som annars gått till spillo, och skapa el och värme av det.

Vattenkraft

I ett vattenkraftverk utvinns rörelseenergin ur strömmande vatten. Detta kan antingen vara det naturliga flödet i en fors eller att man bygger en damm för att skapa strömmande vatten på konstgjord väg. Det är det strömmande vattnet som sätter fart på turbinen för att sedan alstra elektricitet. En påverkan på miljön sker vid byggnationen av själva kraftverket, då den inverkar på det biologiska ekosystemet. Vattenkraftverk begränsar fiskars rörlighet och påverkar växtlivet i vattendraget.

Vindkraft

Det är inte bara vatten eller vattenånga som kan driva turbiner, även vinden har den kapaciteten. På ett vindkraftverk sätts stora vingar som fångar vinden och får snurr på turbinen. Trots att vindkraft inte släpper ut några växthusgaser påverkas naturen på andra sätt, som att vindkraftverken kan störa fåglar och fladdermöss i deras livsmiljö.

Solkraft

Solceller är en av få energikällor som inte använder sig av en turbin, istället omvandlas solstrålningen direkt till el. Vatten- och vindkraft har förhållandevis liten påverkan på miljön vid produktionen av el, men solkraft har ännu mindre. Solkraft har dock en viss miljöpåverkan vid tillverkningen av solcellerna.

Elproduktion i Sverige

Enligt Statistiska Centralbyrån produceras ca. 160 000 GWh i Sverige årligen, varav ungefär hälften kommer från förnybara energikällor. Den största förnybara energikällan är vattenkraft.

Att tänka på när du väljer elleverantör

Om du vill att din el ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt ska du alltså välja ett elhandelsbolag som erbjuder el från förnybara energikällor som bio-, vatten-, vind- eller solkraft.

Att ta reda på var elen kommer från är en viktig del när du väljer elavtal och elleverantör, men det finns också andra saker att fundera över. För att göra det enklare för dig har jag och min kollegor gjort en guide med saker som du bör tänka på när du väljer elleverantör.

Hoppas den är till hjälp!

Att välja elleverantör

I den här guiden ger vi våra råd och tips på vad du bör tänka på när du väljer elleverantör.

Ladda ner guiden

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen