<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elens historia i Mölndal

7 min
Mattias Sjöstrand
5 nov, 2022

Under 2022 firar vi på Mölndal Energi att vi blir 75 år, men el har förstås funnits i Mölndal ett bra tag före 1947. Här har jag samlat några dokumenterade historiska nedslag i elektrifieringen av Mölndal och berättar dessutom om tillkomsten av Mölndal Energi.

Mölndalsborna förstod tidigt kraften i vatten. Mölndalsån utnyttjades därför tidigt för att driva kvarnar och smedjor. I takt med att fler och större industrier växte fram allt längre bort från ån, uppstod nya behov av kraft. En av dessa industrier var pappersbruket AB Papyrus, som sedermera kom att övertas av Wallenbergkoncernen.

Frågan var bara var den nödvändiga energin skulle komma ifrån? Längre söderut fanns Yngeredsforsen i Ätran, en fors med en passande kapacitet för utbyggnad. Bolaget Yngeredsfors Kraft AB hade bildats redan 1899 och hade anlagt ett vattenkraftverk just här. Därifrån drogs en tio mil lång kraftledning till Mölndal, en av dåtidens största kraftöverföringar också i ett internationellt perspektiv.

Elnätet breder ut sig

1907 var ledningen klar och Papyrus fick sin el. Elektrifieringen började nu sprida sig så smått; samma år fanns totalt 25 elabonnenter i Mölndal och tre eldrivna lyktstolpar sattes upp i samhället. 1913 elektrifierades tätorten i större skala och fem år senare var det landsbygdens tur. Gunnebo Slott fick exempelvis elektriskt ljus 1918.

När så Mölndal blir en egen stad 1922 hade elnätet byggts ut så pass mycket att övervägande delen av industri och affärsverksamheter fick sin el från Yngeredsfors Kraft. I slutet av 1930-talet var elförbrukningen från hushåll och småföretagare ungefär 500 kWh per person och år.

Priset lägre än i Göteborg

Initialt var elabonnenterna i Mölndal rätt nöjda med elpriserna, kanske tack vare att priset låg fem öre lägre per kWh jämfört med göteborgarna? Anledningen var att man i Mölndal fått hålla till godo med växelström som inte ansågs lika fint som likström.

I ett försök att locka fler att införskaffa elektrisk belysning kom Mölndals stad och Yngeredsfors Kraft överens om att erbjuda gratis elinstallation. Abonnenterna betalade ett fast pris för 16 lampor och fick alltså själva elinstallationen utan kostnad. Yngeredsfors Kraft försökte också få fler att skaffa elspis.

När kolpriset steg 1918 höjdes också elpriset. I Mölndal var prisstegringen begränsad; invånarna betalade 40 öre per kWh för belysning och 20 öre per kWh för motorel. Efter några år började dock de boende i Mölndal att ifrågasätta prishöjningen. Så småningom instiftades ett grundpris på 35 öre per kWh.

Mölndal tar över elverket

I samband med stadsbildningen började man på allvar fundera på om inte staden själv skulle ta hand om distribution och försäljning av el. Av detta blev det inget just då och efter ytterligare några vändor tog Mölndal 1940 nästa steg mot egen eldistribution.

1947 bildades Mölndals Stads Elverk, som idag är Mölndal Energi, genom att kommunen köpte elverksamheten från Yngeredsfors Kraft AB. Köpeskillingen för de elektriska anläggningarna var 795 000 kr och Mölndals stad tog samma år över eldistributionen inom Mölndal.

Den nya verksamheten svällde snabbt. 1951 hade effektbehovet inom distributionsområdet ökat med 60 procent sedan starten 1947. Energiomsättningen hade samtidigt fördubblats.

Kraftvärmeverk producerar värme och el

1963 togs Mölndals första fjärrvärmeanläggning i drift, placerad under jord. 6 000 kubikmeter berg hade sprängts bort innan anläggningen stod klar. Anläggningen drevs i drygt 20 år innan fjärrvärmeproduktionen flyttades till Riskulla och Riskullaverket togs i bruk 1984.

Riskullas nuvarande kraftvärmeverk invigdes 2009 och var då Mölndal Energis dittills största miljöinvestering. I dag producerar kraftvärmeverket 350 000 000 kWh per år, vilket räcker till att värma upp cirka 25 000 normalstora villor. Årsproduktionen av el är 130 000 000 kWh.

Långsiktighet och säkerhet

Under 1970-talets energikriser växte insikten om att tillgången på energi är begränsad. Energieffektivisering blev ett allt viktigare inslag och elverket fick en förändrad roll – energirådgivarens. Plötsligt blev det allt viktigare med långsiktighet, miljö och säkerhet hos Mölndal Energi.

Långsiktigheten och förutsägbarheten avspeglades också i priset. Från och med 1978 och fram till 1992 blev det regelbunda prishöjningar varje år, i stället för nya tariffstrukturer och höjningar med oregelbunda mellanrum. Från 1992 och fyra år framåt stannade elpriset på 34 öre kWh.

Den 1 januari 1996 avregleras elmarknaden, något som blir en milstolpe för Mölndal Energi. Avregleringen innebär att den tidigare elverksamheten delas upp i två delar, nätverksamhet och handel med el. Sedan 1996 är det Mölndal Energi AB som ansvarar för elhandel och fjärrvärme, medan nätverksamheten finns i det helägda dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB. Det är också inför avregleringen som namnet byts från Mölndals Stads Elverk till Mölndal Energi.

Sveriges första fossilfria energibolag

Som energibolag har vi sedan dess gjort en betydande resa. Vår egen produktion av fjärrvärme och el i egna anläggningar blev från och med årsskiftet 2018/2019 100 procent fossilfri. Det gjorde oss till Sveriges första fossilfria energibolag och vi använder enbart förnybara rester i form av bark, grenar, toppar och returträflis. Torv och fossil eldningsolja har helt fasats ut.

Utöver detta klättrade vi under 2021 upp till toppen i den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför landets elnätpriser. Både 2021 och 2022 är vi företaget med lägst elnätspris i Sverige, något som uppnåtts genom ett långsiktigt arbete för att kunna behålla låga avgifter och samtidigt ha ett stabilt elnät.

I dag har vi omkring 70 000 kunder och har kommit en bra bit på vägen sedan bildandet 1947. Jag ser fram emot den fortsatta elresan med spänning.

Mölndal Energi 75 år

Under året firar vi vårt jubileum på olika sätt. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen