Så påverkas elpriset av flödesbaserad kapacitetsberäkning

5 min
Calle Eriksson
11 nov, 2023

De nordiska länderna kommer att införa så kallad flow-based eller flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod oktober 2024. Syftet är att öka överföringen av el mellan länderna och få mer förnybar el i näten. Den nya metoden kommer att jämna ut elpriserna i Europa och leder förmodligen till ökade elpriser i Sverige. Här förklarar jag vad det innebär och hur det kan påverka dig som elkund.

När införs flödesbaserad metod?

Medierna har den senaste veckan rapporterat mycket om införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod, som först var planerad till november 2023. I början av november gick dock Svenska kraftnät ut med att det är framflyttat till oktober 2024. Anledningen är projektets komplexitet och att det behövs mer tid för att anpassa de nordiska IT systemet och processerna för att kunna hantera den flödesbaserade metoden.

Vad är en flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod?

Om vi ska ta det från början är den stora frågan: vad är flödesbaserad eller flow-based kapacitetsberäkningsmetod?

Kapacitetsberäkning handlar om hur man beräknar flödena av el i näten mellan olika elområden och länder. Det finns nämligen en gräns för hur mycket el som kan överföras på ett säkert sätt, det vill säga hur mycket kapacitet som finns i kablarna. För att veta hur mycket använder man en kapacitetsberäkningsmetod.

Idag har vi i Norden en ekonomisk marknadsmodell. Förenklat kan man säga att elen flödar dit elpriset är som högst. Problemet är att den metoden inte tar full hänsyn till nätets totala överföringsförmåga och kapaciteten används inte fullt ut.

Den nya flödesbaserade metoden utgår istället från den fysiska kapaciteten i elnäten. Man vill alltså gå över från en ekonomisk modell till en fysisk beräkningsmodell.

Varför inför vi flowbased eller flödesbaserad beräkningsmodell?

Syftet med den flödesbaserade metodenär att bättre utnyttja kapaciteten i elnätet och kunna överföra mer el mellan olika elprisområden - utan att bygga ut elnäten. Det gör också att vi möjliggör mer förnybar el i näten och minskar risken för elbrist.

En del i vårt europeiska samarbete

Att gå över till den flödesbaserade metoden är en del i vårt elsamarbete med övriga Europa. Svenska kraftnät har tillsammans med våra nordiska grannländer Finland, Danmark och Norge gemensamt arbetat mot den flödesbaserade metoden i flera år. EU har en förordning som rör detta från 2015 och många länder i Europa har redan gått över till en flow-based eller flödesbaserad metod.

Hur påverkar det vårt elpris?

Baksidan av den flödesbaserade metoden är att den lär leda till ökade elpriser i Sverige. När vi kan överföra större mängd el så kommer priserna i Europa jämnas ut. Det innebär att de områden som idag har låga elpriser kommer att få högre elpriser, och de med höga elpriser kommer få lägre elpriser.

För att lära sig om den nya flödesbaserade metoden har man kört en parallelldrift av den. Där har man kunnat se hur metoden hade påverkat elpriserna i Sverige om vi redan hade infört den, jämfört med dagens beräkningsmetod. I simulationen kunde man se en i genomsnitt nästan tioprocentig prisökning mellan perioden december 2022 (vecka 50) och september 2023 (vecka 38).

Så här såg prishöjningen ut för respektive elområde:

  • Elområde 1: 12,1 procent.
  • Elområde 2: 7,1 procent.
  • Elområde 3: 17,5 procent.
  • Elområde 4: 3,2 procent.

Detta var en simulering och hur läget kommer att se ut i oktober 2024 är svårt att säga nu, men elpriserna i Sverige lär med stor sannolikhet öka vid införandet.

Vad händer nu med den flödesbaserade metoden?

Projektets parter håller på att ta fram en uppdaterad nordisk implementeringsplan. Man beräknar att kunna införa den flödesbaserade metoden oktober 2024, förutsatt att arbetet fortgår som planerat. De kommer att fortsätta att köra parallelldrift för att få fortsatta insikter om metoden och dess påverkan. Svenska kraftnät är de som ansvarar för projektet i Sverige, på deras sida kan du läsa mer och följa de senaste nyheterna om flödesbaserad kapacitetberäkningsmetod.

Håll dig uppdaterad om elpriserna och elmarknaden

I skrivande stund arbetar Europa för att gå bort från kol, gas och olja och mot förnybar och fossilfri produktion. Detta skulle kunna leda till lägre elpriser långsiktigt. Vill du veta mer om vad som är aktuellt just nu på elmarknaden är mitt tips att följa våra marknadskommentarer där vi varje månad följer upp prisutvecklingen på elmarknaden.

Läs och prenumerera på marknadskommentarer

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen