<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad är ett elcertifikat?

5 min
Henrik Lyngåker
20 jul, 2019

Vill du ha billig smutsig el från kolkraftverk, eller dyrare ren el från solen? Vilket är fördelaktigast att producera ur ekonomisk synvinkel? Och hur kan man påverka producenterna att ta större miljöhänsyn? Det är nu elcertifikaten kommer in i bilden. Här förklarar jag hur det hänger ihop.

Elproduktion är inte välgörenhet

Att producera el är som vilken vinstdrivande affärsverksamhet som helst. Elproducenterna producerar det kunderna efterfrågar och vill samtidigt tjäna så mycket pengar som möjligt, medan kunden vill betala så lite som möjligt. Det är alltså i grunden frågan om utbud, tillgång och efterfrågan.

Det är skillnad på el och el

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. När svenska konsumenter fritt kunde välja leverantör var det självklart att bara jämföra leverantörernas priser, för det kunde väl inte finnas olika sorters el ...?!

Sedan dess har mycket hänt. Bland annat har det växt fram en allt större miljömedvetenhet och en insikt om elproduktionens miljöpåverkan. Därför har el som produceras från förnybara källor som till exempel sol, vind och vatten, börjat efterfrågas allt mer av oss konsumenter. De elproducenter som enbart satsat på förnybara källor har haft en tuff uppgift. Den miljövänliga elen är dyrare att producera och blir därmed dyrare att välja för konsumenten. Vi konsumenter vill nog gärna välja med både hjärnan och hjärtat, men i slutändan kan det ändå bli plånboken som avgör när vi väljer det lägsta priset, även om det betyder el från smutsiga kolkraftverk. 

Elcertifikatsystemet – både piska och morot

Att minska miljöpåverkan ligger i allas vårt gemensamma intresse. Därför har staten infört ett elcertifikatsystem som ska underlätta elproduktion från förnybara energikällor. Enkelt uttryckt går det ut på att göra det fördelaktigt med miljövänlig elproduktion och samtidigt göra det mindre ekonomiskt lönsamt med smutsig elproduktion.

Elcertifikatet – en guldstjärna för miljön

Systemet bygger på att el från vissa energikällor kan tilldelas en kvalitetsstämpel, ett elcertifikat, när den produceras. Det är Svenska Kraftnät som utfärdar de här elcertifikaten.

Elkällor som har rätt till elcertifikat:

  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Vågenergi
  • Geotermisk energi
  • Biobränslen (enligt förordning 2011:1480 om elcertifikat)
  • Viss vattenkraft

Men elcertifikatet i sig skulle inte påverka marknaden tillräckligt. Därför har man också infört en lag om kvotplikt. Det betyder att vissa aktörer på marknaden är tvingade att ta med en viss andel certifierad el, vare sig man producerar eller konsumerar elen.

Exempel på kvotpliktiga:

  • Elleverantörer
  • Elanvändare som själva producerar och använder mer än 60 MWh/år
  • Vissa industrier som förbrukar stora mängder el

Men hur kan man hålla reda på vem som producerar eller konsumerar vad, och vilken andel av elen som är certifierad?

Ett eget system med miljövaluta

Elcertifikaten registreras i ett separat system dit alla producenter och kvotpliktiga är gemensamt anslutna. När en producent av vindkraft levererar el tilldelas hon också ett certifikat i systemet på motsvarande mängd. En producent av kolkraft får inget certifikat, men är ändå skyldig att ha med en viss andel certifierad el när han säljer sin produktion. Han blir då tvungen att köpa elcertifikat som motsvarar hans kvot. Elcertifikaten fungerar som värdebevis som går att köpa och sälja.

Elcertifikaten blir alltså ett slags ursprungsmärkning av el. Den som inte själv producerar sin kvot av miljövänlig el tvingas alltså att ”köpa sig fri”. På det här sättet stimuleras produktion av miljövänlig el samtidigt som det gör det mindre lönsamt att producera smutsig el.

Jag vill kontakta en specialist

Prenumerera på bloggen