Sex saker ditt företag kan göra för miljön

8 min
Anna Lundeen
29 mar, 2022

Vilka insatser ditt företag kan göra för miljön beror helt på vilken verksamhet du bedriver. Men något som alla kan titta närmare på är el- och energianvändningen, här är sex tips från mig. Längst ner hittar du också en guide om hur du kan bidra till samhällets omställning från fossilt till elektrifierat.

Därför är el och energi viktiga områden

Globalt är världens energianvändning den enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser. I Sverige har vi dock kommit långt med att fasa ut fossila bränslen i el- och värmeproduktion; 98 procent av den producerade elen är fossilfri och värmeproduktionen sker till 94 procent med förnybara eller återvunna bränslen (Energiföretagen). Eftersom Sverige både exporterar och importerar el från andra länder, finns det fortfarande mycket att göra för att minska utsläppen globalt.

Vad har det med ditt företag att göra?

Men ligger inte ansvaret hos energibranschen? Jo, självklart har vi ett enormt stort ansvar för vår påverkan på miljön och klimatet, men för att göra verklig skillnad behöver alla hjälpas åt, oavsett hur små eller stora aktörer vi är. I takt med elektrifiering av fler och fler sektorer i samhället, blir energisystemet alltmer integrerat och kundernas roll blir allt viktigare.

Vill vi att elen ska räcka till allt vi vill ha den till behöver även elkonsumenterna fundera på när och hur man använder elen, och hur man kan bidra till att öka produktionen av förnybar el. Företagskunder betalar sedan länge för sin effekt och nu börjar dessutom många elnätsbolag införa en effektavgift för att uppmuntra privatkunder att sprida ut sin elanvändning över dygnet och året. Det är nämligen när alla använder el samtidigt som det blir högst belastning på elnätet med risk för effektbrist.

Denna utmaning kommer bli allt större då elförbrukningen förväntas öka rejält. Svenska Kraftnät spår att Sveriges elbehov kan komma att fördubblas fram till år 2045, från 140 TWh till uppemot 290 TWh. Ökningen beror främst på en allt större elanvändning inom transport-, service- och företagssektorn, samt inom processindustrin. Att industrin går över från fossila källor till el är en god nyhet för miljön, men det ställer också hårda krav på vår nätinfrastruktur och vår elproduktion.

Vad kan ditt företag göra?

Om denna vinters höga elpriser och ansträngda situation på elmarknaden lärt oss något så är det att vi inte bara behöver tänka på vilken energi vi använder utan också när vi använder den och till vad. Här är sex saker ditt företag kan göra för att hjälpa till.

1. Välj fjärrvärme för uppvärmning

Sverige är ett kallt land och behovet av el är störst på vintern, när många behöver värma och lysa upp sina hus och fastigheter samtidigt. Att minska den el som krävs för uppvärmning är därför en viktig insats för att elen ska räcka till alla som vill ställa om. Genom att välja fjärrvärme till uppvärmning hjälper du till att avlasta elnätet när det är som mest belastat. Dessutom produceras en stor del av fjärrvärmen i Sverige i kraftvärmeverk, där el och värme produceras samtidigt. Så förutom att avlasta elnätet när behovet av el är som störst, produceras också mer el tack vare din fjärrvärmeförbrukning.

Den elen kan då användas där den idag gör störst skillnad för miljön: i omställningen till ett elektrifierat samhälle.

2. Energieffektivisera mera

Det mest uppenbara sättet att minska ditt företags miljöpåverkan och dessutom spara pengar, är att minska din el- och energianvändning. Det är lite av en klyscha, men den mest hållbara kilowattimmen är den som inte används.

Genom att energieffektivisera är du snäll både mot miljön och företagets ekonomi. Här hittar du våra artiklar med tips om att spara el och energi.

3. Minska effekttoppar

Men det handlar inte bara om att förbruka mindre el utan också att flytta ditt företags elförbrukning. Som sagt är det när alla använder el samtidigt som det är störst påfrestning för elnätet och elproduktionen, och det är då vi använder mest fossil el. Det är också då elen är som dyrast. Även om du har ett fastprisavtal kan det påverka din elkostnad genom profilkostnaden. Till ditt elnätbolag abonnerar du dessutom på hur mycket effekt du kan ta ut, alltså hur mycket el du kan använda som mest.

Återigen kan ditt företag få både miljövinster och ekonomiska vinster av att flytta er förbrukning. Det handlar både om att sprida ut förbrukningen över dygnet för att få ett mer jämnt effektuttag, och att flytta den till tider när elen är billigare. Vi skriver mer om det här, kopplat till timprisavtal.

4. Producera egen förnybar energi med solceller

Genom att producera egen el bidrar ditt företag med lokalproducerad förnybar el och ersätter annan mer miljöpåverkande elproduktion. Installerar du dessutom ett batterilager kan du spara din överskottsel i stället för att sälja den och använda den till exempel kvällstid. På så sätt minskar du företagets elinköp ytterligare och jämnar ut belastningen på elnätet.

Här har vi samlat information om att skaffa solceller och här kan du läsa om vårt solcellserbjudande.  

5. Gå över till elektrifierade fordon

Denna säger sig kanske själv. Genom att gå över från fossila fordon till elektrifierade minskar ditt företag sin miljöpåverkan. Det handlar både om företagets egna fordon och underlätta för medarbetarna genom att installera elbilsladdning på företagsparkeringen. Du kan också överväga att erbjuda möjlighet att hyra en elbil via arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om vårt ladderbjudande.

Denna insats görs såklart bäst i kombination med våra övriga tips, för vilken nytta gör elbilarna för klimatet om de inte laddas med förnybar el?

6. Välj ett elbolag som gör skillnad

Ett sista tips är att använda din konsumentmakt genom att aktivt välja ett elbolag som gör bra saker för klimatet, till exempel själva investerar i mer förnybar energi. På så sätt stöttar du deras framtida arbete och satsningar.

Det var sex tips från mig, men självklart finns det också mycket annat du och ditt företag kan göra. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Stötta samhällets omställning från fossilt till elektrifierat

Läs mer om vad ditt företag kan göra för att stötta omställningen från fossilt till elektrifierat, för miljöns skull.

Ladda ner

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen