Vilka elprissäkringar finns och hur skiljer de sig mot terminssäkring?

10 min
Calle Eriksson
2 apr, 2024

De senaste åren har elpriset varit allt annat än stabilt och förutsägbart, och många företag har därför valt att säkra sitt elpris. I takt med att det blivit allt viktigare för företag att kunna redovisa elens ursprung har det också tillkommit nya typer av prissäkringsavtal. Uppläggen har dock visat sig vara mer eller mindre trygga. Hur vet du vilket som passar ditt företag? Det kommer jag gå igenom här.

I den här artikeln kommer jag att titta närmare på fyra olika prissäkringsalternativ: PPA, CFD, poolavtal och terminssäkring. Jag kommer att gå igenom dem utifrån prissättning, garantier för elens ursprung och motpartsrisk. Jag kommer också förklara varför vi rekommenderar terminssäkringar till våra kunder.

Motpartsrisken allt viktigare vid elprissäkring

Det senaste året har flera företag sett sina prissäkringar förlora sin giltighet på grund av att det säkrade priset varit för lågt i förhållande till det rörliga spotpriset. I vissa fall har det lett till rättstvister när den säljande parten i PPA-avtalet inte klarat av att leverera el till det avtalade priset. Den osäkra marknaden har gjort att leverantörer försatts i rekonstruktion. En journalistisk granskning avslöjade också nyligen ett fall där man flyttat pengar mellan pooler utan kundernas vetskap, då man ansåg att priset blivit för lågt i en av poolerna.

I de här fallen visade det sig att prissäkringen inte alls var säker, tvärt om! Motpartsrisken blir allt viktigare att ta hänsyn till när du prissäkrar el. Hur ska du som kund kunna lita på att den prissäkring du kommer överens om verkligen gäller när den verkligen behövs? Låt oss gå igenom respektive prissäkringsalternativ.

Power Purchase Agreement (PPA)

Pris: PPA erbjuder stabilitet genom att låsa in ett förutbestämt pris över avtalsperioden. Avtalet binder elkunden direkt till elproducenten och sträcker sig ofta över minst 10 år. Det finns ett marknadspris även för PPA-avtal men i grund och botten måste priset täcka kraftkällans totala kostnader för att leverera den avtalade volymen ut på elnätet.

Garantier för elens ursprung: PPA är ett sätt att finansiera utbyggnaden av och fysisk leverans av förnybar energi, vilket ger köpare möjlighet att redovisa en grön och hållbar energiförsörjning. Det här är också en av anledningarna till att avtalet fått så stor internationell spridning. Genom att avtalet är fysiskt kopplat till en specifik vindkraftspark eller solkraftspark kan bolag tydligt redovisa var den konsumerade elen har sitt ursprung.

Motpartsrisk: Eftersom PPA är en långsiktig överenskommelse kräver det en noga utvärdering av båda parters finansiella styrka och pålitlighet. Prissäkringens giltighet hänger på att din motpart överlever avtalsperioden. Eftersom motparten verkar på en marknad vars förutsättningar styrs av politik, subventioner och väder, kan förutsättningarna snabbt förändras. Ett växande problem för producenter av både solkraft och vindkraft är dessutom kannibaliseringseffekten. Det är en väldokumenterad trend som visar att producenterna får allt mindre betalt på spotprismarknaden ju större andel av den totala energimixen som utgörs av just dessa energikällor.

Contract For Difference (CDF)

Pris: CFD är ett finansiellt avtal som är utformat för att hantera ekonomisk risk mellan elproducenten och elkunden. Parterna kommer överens om ett kontraktspris som referens och om hur skillnaden mellan referenspriset och det aktuella marknadspriset ska fördelas parterna emellan. Det innebär att priset bara är delvis säkrat och varierar beroende på vilket pris elproducenten kan sälja sin el till på spotprismarknaden. Med tanke på kannibaliseringseffekten finns det en ”dold” mekanism inbyggt i avtalet som gör att priset stiger i takt med att fler sol- och vindkraftsparker byggs.

Garantier för elens ursprung: CFD fokuserar mer på den ekonomiska aspekten än på fysisk leverans som PPA gör. Detta kan problematisera redovisningen av det förnybara ursprunget.

Motpartsrisk: CFD-kontrakt har blivit ett vanligare prissäkringsalternativ under de senaste åren, kanske som en effekt av att PPA-avtalet tappat i förtroende. CDF-avtalet är utformat för att bättre kunna hantera en framtida prisvolatilitet genom att sprida risken på bägge parter. Däremot finns i likhet med PPA en risk i att vara två parter, då avtalets giltighet hänger på att motparten överlever avtalsperioden.

Poolavtal

Pris: Med ett poolavtal samlar säljaren, oftast ett elhandelsbolag, ett antal kunder i en pool. Sedan terminsäkrar de elpriset löpande efter en given riskpolicy. Volymen baseras på den elförbrukning poolens kunder beräknas förbruka. Poolavtal baseras alltså på det genomsnittliga marknadspriset över en viss tidsperiod, vilket ger en mer förutsägbar och trögflytande prisutveckling.

Garantier för elens ursprung: Genom att välja ett elhandelsbolag som förbundit sig till att endast köpa in ursprungsgarantier från till exempel fossilfri elproduktion är det möjligt att även redovisa ursprunget på den förbrukade elen som fossilfri.

Motpartsrisk: Risken med ett poolavtal är att det ibland inte är transparant hur säljaren säkrar terminspriserna. Du som kund i poolen kan inte följa upp om säljaren till exempel flyttar pengar mellan olika pooler. Dessutom kan det uppstå en problematik när det rörliga spotpriset utanför poolen faller och kunder lämnar den eftersläpande och därmed dyrare prispoolen. Då tvingas de resterande kunderna i prispoolen dela på en oproportionerligt stor kvantitet inköpta terminer till det högre historiska priset.

Terminsäkring

Pris: De första moderna terminsmarknaderna uppstod i USA och Storbritannien för 100 år sedan. Då handlade det om att bönder skulle kunna säkra priset på sina grödor och boskap. Modellen har överlevt en rad finansiella kriser och spekulativa bubblor och har succesivt fått fäste även inom energimarknaden. Genom att terminsäkra en specifik volym el under en specifik period låser du den delen av din framtida förbrukning till ett givet marknadspris. Förutsatt att ditt företag förbrukar motsvarande volym under samma period som du prissäkrat vet du redan på förhand vad du kommer få betala för din el.

Garantier för elens ursprung: Här gäller samma som för poolavtal: Genom att välja ett elhandelsbolag som förbundit sig till att endast köpa in ursprungsgarantier från till exempel fossilfri elproduktion är det möjligt att redovisa ursprunget på den förbrukade elen som fossilfri.

Motpartsrisk: Handeln med terminskontrakt sker genom standardiserade kontrakt på reglerade marknader. Den europeiska elterminsmarknaden övervakas av EU-förordningen EMIR i syfte att bland annat minimera motpartsrisken. Vid terminsäkring hänger ändå motpartsrisken på att säljaren av terminsäkringen inte går i konkurs. Generellt är den risken mindre om bolaget är kommunalt eller statligt ägt. Ägandet är då långsiktigt och ägaren kan ofta skjuta till mer pengar om det skulle behövas.

Därför rekommenderar vi terminssäkring

Vi på Mölndal Energi har noggrant studerat riskerna och fallgroparna med respektive alternativ och kan konstatera att terminsäkringsavtal fortsatt är det alternativ som visat sig vara säkert. Dessutom är det åtminstone för tillfället det billigaste och smidigaste alternativet.

Utifrån ett ursprungsredovisningsperspektiv kan det dock finnas för- och nackdelar med de olika alternativen beroende på vilket institut som bedömer saken. Det kan framförallt finnas en skillnad mellan hur man tillåts redovisa ursprung i Europa och USA. Behöver ditt företag finansiera sig på den amerikanska kapitalmarknaden premieras ofta PPA före det europeiska systemet för ursprungsgarantier och ditt företag kan därigenom få bättre finansieringsvillkor. Om detta är viktigt för ditt företag bör du väga det mot den motpartsrisken du ställs inför. Kanske är detta något även amerikanska långivare och aktieägare kommer behöva omvärdera när de själva riskerar att drabbas.

Vill du veta hur ditt företag kan terminsäkra sig till ett så lågt pris som möjligt tycker jag du ska boka in ett möte med Kenneth, vår expert på terminssäkring, så berättar han mer. 

Boka möte med elhandelsexpert

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen