<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Gör mitt val av el någon skillnad för miljön?

4 min
Henrik Lyngåker
13 jun, 2020

De fotavtryck vi lämnar efter oss i miljön och klimatet måste kommande generationer leva med. Även om klimathot och miljöförändringar kan kännas i det närmaste övermäktiga, är det ändå med gemensamma ansträngningar som vi kan skapa en bättre framtid. Och den framtiden bygger på förnybar energi.

Den svenska vindelproduktionen har ökat kraftigt under de senaste åren och väntas öka ännu mer framöver. Redan 2018 prognostiserade Energimyndigheten att energin från förnybara källor skulle öka med 25 TWh fram till 2020 och vindkraft beräknades bidra med minst hälften av denna ökning.

En klimatsatsning som syns och märks

Vindkraften väntas öka med 20 TWh mellan 2018 och 2022, medan kärnkraftsproducerad el ska minska med 16 TWh under samma tidsperiod. Solkraften beräknas öka ännu snabbare: från 0,3 TWh till 1,3 TWh mellan 2018 och 2022. Dessutom kan den förnybara energin som produceras i Sverige komma att exporteras i allt större utsträckning.

Förnybart – ett globalt alternativ

Ett svenskt vindkraftverk på land med en 2MW-turbin producerar cirka 6 000 000 KWh per år, vilket motsvarar behovet hos cirka 1 200 hushåll. Med en livslängd på 25 år för ett vindkraftverk, är vinden en energikälla som faktiskt kan möta klimatutmaningar i längden. När överskottet av svensk vindel exporteras gynnar det miljön på en långsiktig och global nivå. Idag exporteras det mer svensk vindel än någonsin.

Sverige producerar lika mycket el från vindkraft som Danmark och Norge tillsammans just nu. Elexporten väntas öka ännu kraftigare under de kommande åren. Redan nu leder den utvecklingen till att andelen el från icke-förnybara energikällor minskar tydligt i Europa. Samtidigt som miljön skonas med förnybar elproduktion, minskar också de allmänna energikostnaderna över tid.

Den moraliska och faktiska vinnaren

Det framtida målet om 100 % förnybar elproduktion i Sverige förutsätter att medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga i energiomställningen. Egenproducerad solel eller vindel kan vara ett av många sätt att delta i den här omställningen. Egenproducerad solel är pålitlig, underhållsfri och solanläggningen har lång livslängd. Dessutom kan det producerade överskottet säljas vidare.

Ju fler som gör skillnad, desto bättre

Efterfrågan på hållbar, miljövänlig energi ökar redan starkt, och man kanske tror att det egna valet varken gör från eller till i det stora hela, men många bäckar små ...

När fler och fler gör ett aktivt miljöval ökar efterfrågan på förnybar el ännu mer. Denna ökade efterfrågan skickar ännu starkare signaler till producenterna, vilket driver på utvecklingen mot ännu mer klimat- och miljövänlig produktionsteknik. I bästa fall blir det en snöbollseffekt. En väldigt positiv sådan – som minskar bördan för kommande generationer.

Jag vill ha 100% förnybar energi nu!

 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen